Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel utanför apotek  

Den 1 november 2009 trädde en lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Försäljning av läkemedel får inte enligt lagen ske till den som är under 18 år. Den som bedriver detaljhandel enligt lagen ska ha ett egenkontrollprogram, bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för ändamålet, tillhandahålla läkemedlen på lämpligt sätt och informera konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska lämna vissa uppgifter till eHälsomyndigheten   som är nödvändiga för att bolaget ska kunna föra statistik.

Anmälan

Detaljhandel med läkemedel enligt den nya lagen ska anmälas till Läkemedelsverket, som har tillsyn över efterlevnaden av lagen. Verksamheten får ej påbörjas innan anmälan gjorts.  Väsentliga förändringar i verksamheten ska också anmälas. Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den ska efterlevas. Läkemedelsverket underrättar kommunen om inkomna anmälningar.  

Kommunens kontroll och avgift

Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 § i lagen). Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunerna har inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen. Myndighetsnämnden har kontrollansvaret.

Enligt lagen ska kommunen utöva kontroll över vissa delar av detaljhandeln och har rätt att ta ut avgift för kontrollen.

Riktlinjer för serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohollagen samt tobakslagen och kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

Mer information

Ytterligare information om lagen, om Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med viss receptfria läkemedel, den lista över läkemedel som är godkända för försäljning enligt lagen samt anmälningsblankett (den anmälan som näringsidkaren ska ge in till Läkemedelsverket) finns på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.