Tobak

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från kommunen för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Tillstånd och ansökan istället för anmälan

Från och med den 1 juli 2019 krävs det tillstånd för att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen, och kommunen gör då en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.

Krav på dig som ansöker 

För att beviljas försäljningstillstånd för tobak ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende. Samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag eller handelsbolag ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget (PBI) utreds. En person anses vara PBI om denna har någon form av inflytande på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller inflytande via beslutsfattande på olika nivåer.

Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå

 • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagen följas. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att denne också ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att rutiner för ålderskontroll finns. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ansökan

För att få sälja tobaksvaror måste du ha ett tillstånd från Kils kommun. Här kan du ansöka via kommunens e-tjänst. Läs noggrant igenom anvisningarna.

Redovisning av finansiering av köp (gäller vid köp från och med 190701) Fyll i blanketten Finansieringsplan - bilaga ansökan försäljning av tobaksvaror, som ligger i blankettarkivet. Den uppgivna finansieringen ska styrkas med underlag, t.ex. lånehandling, revers, kontoutdrag eller avtal.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kvitto på betald ansökningsavgift.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller din registrering hos Skatteverket.
 • Ägarförhållanden
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag.
 • Fullmakt (om ombud anlitas).
 • Köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal.
 • Hyreskontrakt/hyresavtal med ritning av lokalen eller bevis om ägande för lokal.
 • Redovisning av finansiering av köp (gäller vid köp från och med 190701)
 • Egenkontrollprogram.

I vissa fall kan det i samråd med handläggare behövas kompletteras med andra dokument som inte är listade här. Handläggning påbörjas när ansökan är komplett.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunens tillsyn innebär regelbundna kontroller av försäljningen samt rådgivning och information. Tillsynen kan ske genom tillsynsbesök eller genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten. 

Kommunen har även möjlighet att utföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet.

Kommunen kan ingripa med förelägganden eller förbud vid överträdelser.

Avgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Du ska sätta in avgiften på Kils kommuns plusgiro 12 21 10-0. Märk inbetalningen med 2000 - 2671.

Du måste skriva

 • VEM det är som söker (bolagets namn)
 • VAD du ansöker om (ansökan om tobakstillstånd)

Förändring av verksamhet med försäljningstillstånd

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att

 • tillståndsenheten måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak.
 • tillståndsenheten måste utreda hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet.
Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

Mer info