Kontaktperson

Kontaktpersonalen har det övergripande ansvaret för kunden och dennes behov, samt är en trygghet i kontakter kring den boende.

Arbetsuppgifter

Vid behov gör personalen ett första hembesök innan inflyttning till boendet. Syftet är att förmedla en kontakt, skapa trygghet och beskriva verksamheten.

  • Önskvärt är att en levnadsberättelse blir ifylld med hjälp av anhörig eller god man, om den enskilde samtycker.

  • Att tillsammans med den enskilde och ev. anhöriga/god man upprätta en genomförandeplan inom två veckor efter inflyttningen samt att uppdatera genomförandeplanen vid behov eller var 6:e månad (om den enskilde samtycker till en genomförandeplan).

  • Att se till att övrig personal får information om förändringar kring den enskilde samt att uppgjord förändring efterlevs i den enskildes dagliga liv.

  • Att ansvara för att den enskilde får en meningsfull tillvaro med utgångspunkt ifrån intressen, självbestämmande och integritet samt se till att all personal jobbar lika.

  • Att se till att hela arbetsgruppen utgår ifrån ett liknande arbetssätt och granskar dokumentation för en bra uppföljning och utvärdering.

  • Att vara den enskildes länk utåt i kontakter med anhöriga, god man, arbetsterapeut, sjuksköterska, enhetschef, sjukgymnast med flera (behöver ej gälla vid akuta lägen).