Dödsboanmälan

Dödsfall och begravning

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning upprättas efter den avlidne. När den avlidnes tillgångar är begränsade och inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en bouppteckning under vissa förutsättningar ersättas av att socialnämnden gör en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

Ansökan om dödsboanmälan görs hos kommunen och bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till socialnämnden, på den ort där den avlidne var bosatt, som genomför en boutredning.

Dödsboanmälan kan ske när:

  • dödsboets tillgångar och eventuella andel i en efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet och

  • fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den dödes tillgångar. (Att en efterlevande make äger fast egendom eller har en tomträtt utgör däremot i sig inte något hinder för en dödsboanmälan efter den avlidne.)

Vid prövning om dödsboanmälan kan genomföras, tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Autogiroinbetalningar stoppas och inga räkningar betalas efter dödsfallet, till dess att boutredning är klar.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Dödsbo har möjlighet att få ekonomiskt bistånd till hela eller delar av kostnaden för begravning då dödsboets tillgångar inte räcker till enligt gällande riktlinjer för socialtjänsten i Kils kommun.

Kontakt

Kontakta socialsekreterare på telefontiderna.

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30.
Onsdag kl. 13.00-13.30.

Telefonnummer till socialsekreterare: 0554-198 51

Besöksadress: Storgatan 16