Familjerätt

Ett barn som tittar in i kameran
Kils kommun har avtal med Karlstads kommun om familjerätt. Detta ger båda kommunernas invånare samma rätt att vända sig till Familjerättsenheten i Karlstads kommun.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsenheten arbetar i huvudsak med:

  • Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • Rådgivning och upplysningar per telefon eller vid besök
  • Samarbetssamtal
  • Avtalstecknande vad gäller vårdnad, boende och umgänge
  • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten
  • Adoptioner

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal vid familjerättsenheten vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol. Det görs ingen registrering eller journalanteckning vid dessa samtal.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Det finns möjligheter för föräldrar som är överens att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom i domstol. 

Avtalen upprättas av familjerättssocionom vid familjerättsenheten, som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen. 

Avsikten med socialnämndens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet är till barnets bästa. 

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall ingen tidigare ändring av vårdnaden har gjorts.

Vårdnads- boende- och umgängesutredningar

Familjerättsenheten gör också utredningar på uppdrag av domstol. I samband med utredningar träffar de barn, föräldrar och referenter i syfte att få material för att kunna göra en bedömning och lämna förslag till tingsrätten. I utredningsarbetet är barnets behov och intressen i fokus. Barnets viljeyttringar finns med i utredningen och bedöms utifrån barnets ålder och mognad.

Adoptioner

Den som har frågor om adoption kan vända sig till familjerättsenheten för inledningsvis information. Har man bestämt sig för att ansöka om att få adoptera ett utländskt barn, vänder man sig till familjerättsenheten med en ansökan om medgivande. Det betyder att familjerättssocionom vid familjerättsenheten gör en utredning i syfte att bedöma sökandens allmänna lämplighet. Utredningen lämnas med förslag till socialnämnden som beslutar om medgivande ska lämnas. Utredningen ligger också till grund för beslut i utlandet samt när utlandsmyndighet ska välja barn till föräldrarna. 

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

Klicka här för att läsa mer om vårdnad, umgänge och boende

Kontakt

Läs mer och se kontaktuppgifter på Familjerätt på Karlstad.se.