0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 15 maj

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj bland annat om investeringsbudget, utredning av nya skola, 7,4 miljoner extra till äldreomsorgen.

Investeringsbudget 2017 samt plan 2018 -2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att minska den föreslagna investeringsplanen för perioden 2017-2020 från 203 miljoner till 182 miljoner kronor. Anledningen är att Kommunstyrelsen vill lyfta ur investeringspengarna för Vikstaskolan med kök. Detta för att utreda om en nybyggd skola är ett bättre alternativ än den föreslagna renoveringen.

Några av de övriga investeringar och planerade investeringar som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

 • Centrum: Centrumutveckling 2017-2018 - 14,8 mnkr, Inventarier nytt bibliotek 2017-2018 - cirka 2,3 mnkr
 • Vatten och avlopp: sanering av vatten- och avloppsledningar Bjurbäcksgatan 2017 och Skogsvägen 2018 totalt 15,5 mnkr, ombyggnad av Högboda reningsverk 2017, 3,5 mnkr, överföringsledning Fagerås 2019 - 10 mnkr.
 • Gator och vägar: Gång och cykelvägar 2017 - 500 tkr, beläggningsarbetet och GC-vägar på Bjurbäcksgatan och Skogsvägen samt asfaltering2017-2019 - 25,7 mnkr. Upprustning av lekplatser, handikappanpassning av trottoarer och GC-vägar, ishockeyplan Fagerås.
 • Boende och planer: Modulboende 8,2 mnkr
 • Skola och omsorg: Ombyggnad Stenåsenskolan 2017-2018 15,8 mnkr, ombyggnad Sporthallen vid Sannerudsskolan (inne och ute) 2019 2 mnkr med mera. Ytterligare storkök Boda, Stenåsen och Tolita 2018-2020 - 13,5 mnkr.

Medborgarförslag om asfaltering av Gång- och cykelväg från Väsby till Bodetta

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om att gång- och cykelvägen längs efter Europaväg 45 från Väsby till Bodetta ska asfalteras. Motivet är att tekniska förvaltningen utrett frågan och föreslår att lägga ett grusmaterial istället för asfalt vilket ger innebär en kostnad på 30 000 kr istället för 400 0000 kronor.

Medborgarförslag om skydd vid Fryksta för att förhindra att bilar rullar ned i vattnet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att lämpligt skydd ska placeras på parkeringsplatsen vid Fryksta för att förhindra att bilar rullar ner mot vattnet.

Motion om städdag

Miljöpartiet i Kil genom Bengt Karlsson inkom den 26 februari 2016 med en motion om att kommunen ska avsätta pengar till en kampanj för att minska nedskräpningen i Kils kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom Kils kommun redan deltar i en kampanj för att minska nedskräpningen och att det finns ett ständigt pågående arbete för att hålla kommunens ytor fria från skräp.

Ombyggnad av elnätet i Högboda

Kommunstyrelsen godkänner ett markupplåtelseavtal mellan Kils kommun och Ellevio som ger Ellevio rätt att lägga ned och bibehålla högspänningskabel i mark på angiven plats i Högboda. Detta under förutsättning att Ellevio får övriga tillstånd de behöver för arbetet.

Extraärende,

Antalet äldre i Kils kommun har ökat de senaste åren och därmed behoven av vård och omsorg i form av hemtjänst och särskilt boende.

Antalet hemtjänsttimmar ökade från 138 000 2015 till 160 000 år 2016. Prognosen för 2017 är 170 000 timmar. Dessutom behöver skapas ytterligare platser i särskilt boende. Kostnaden för satsningen uppgår till 7,4 miljoner kronor under 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budgetram med 7,4 miljoner kronor i syfte att förstärka äldreomsorgen. Satsningen finansieras via omdisponering av kommunstyrelsens budgetram med 3,1 miljoner kronor avsedda till Fryksdalsbanan, samt 4,3 miljoner kronor från den strategiska reserven.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på www.kil.se/protokoll när det är justerat den 23 maj.