1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Föreningsbidrag

Syftet med dessa bidragsregler (antagna av kommunstyrelsen 2009-05-12, § 90) är att skapa förutsättningar för organisationer som bedriver en, som Kils kommun bedömer, god verksamhet.

Vad finns det för föreningsbidrag?

 • Administrationsstöd
 • Lokalbidrag
 • Lokalt aktivitetsstöd
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Projektbidrag
 • Anläggnings/investeringsstöd
 • Startbidrag

Allmänna bestämmelser

De kommunala föreningsbidragen avser att vara hjälp till självhjälp. Det förväntas därför att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga en skälig medlemsavgift:

 • Minst 100  kr för medlemmar t o m 20 år

 • Minst 200 kr för medlemmar över 20 år

 • Minst 300 kronor för familjemedlemsavgift

För att erhålla föreningsbidrag ska förening bedriva frivillig regelbunden verksamhet minst 8 månader/år inom Kils kommun och inte på annat sätt få bidrag av kommunala skattemedel.

Riksföreningar och länsföreningar erhåller ej kommunalt bidrag.

Länsföreningar som bildar lokal verksamhet i Kil kan få bidrag till den lokala föreningen, efter särskild prövning.

Bidrag utbetalas endast till förening som har post/bankgiro.

Verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår ska bifogas ansökan. Föreningens revisorer ska vara myndiga.

Förening, som får bidrag, ger bidragsgivaren rätt att kontrollera lämnade uppgifter.

Föreningen ska, för att vara berättigad till kommunalt bidrag i sina stadgar uttala sig mot dopning och användande av alkohol, och droger.

Föreningen ska arbeta mot diskriminering och för demokrati.

Lokalhyra

Kommunens ägda lokaler, skolsalar, gymnastiksalar och ungdomsgårdar ställs gratis till föreningarnas förfogande.

Administrationsstöd

Administrationsstöd är hjälp till att täcka föreningarnas grundläggande kostnader för administration.

 • 1000 kronor till föreningar med minst 15 medlemmar

 • 2000 kronor till föreningar med minst 30 medlemmar

Lokalbidrag

Stöd till föreningsägd lokal kan beviljas med 40 % av godkända nettokostnader, dock högst 20 000 kronor per förening och år.

Startbidrag

Nybildade lokala föreningar med minst 10 medlemmar kan få 1000 kronor i startbidrag.
Föreningen ska ha postgiro eller bankgiro och ska ha antagit stadgar.

Aktivitetsstöd

Från och med den 1 juli 2014 kan aktivitetsstöd beviljas med 35 kronor per sammankomst för deltagare i åldern 7-25 år.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 01.01-30.6 är 25 augusti.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden07.01-31.12 är 25 februari varje år. 

För dessa sammankomster gäller samma bestämmelser som för statligt lokalt aktivitetsbidrag:

 • Sammankomsten ska vara planerad och beslutad av styrelse, medlemsmöte eller liknande.

 • Varje sammankomst ska pågå i minst 60 min.

 • Minst 5 deltagare ska vara närvarande vid varje sammankomst.

 • En och samma deltagare får endast räknas i en sammankomst per dag i samma organisation.

 • Varje aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och dag.

 • Närvarobok ska föras och vara tillgänglig för kontroll i minst 4 år.

 • Kommunalt aktivitetsbidrag till handikappföreningar kan beviljas utan åldersbegränsning.

Stöd till ledarutbildning

 • Kostnaderna ska uppgå till minst 500 kronor.

 • Bidrag kan beviljas med max 75 % av kursavgiften inklusive resa med billigaste färdsätt.

  Detta gäller även utbildning av ungdomsdomare.

 • Kursprogram jämte ansökan ska tillställas Kils kommun fritidsavdelningen,10 dagar före kursens början.

 • Intyg om genomgången utbildning ska lämnas innan bidrag utbetalas.

 • Bidrag till ledarutbildning för handikappföreningar kan beviljas med 100 % av godkända kostnader.

Projektbidrag

Föreningar har möjlighet att få bidrag till projekt vars syfte är  att motverka användningen av alkohol och andra droger.

Projektets planering och hur det ska genomföras ska presenteras för kommunstyrelsen, som avgör om projektet är bidragsberättigat eller ej.

Anläggnings/investeringsstöd

Denna form av stöd kan sökas av förening som ansvarar för drift och underhåll för egen anläggning.