Föreningsbidrag

Syftet med dessa bidragsregler är att skapa förutsättningar för organisationer som bedriver en, som Kils kommun bedömer, god verksamhet.

Övergripande grundkrav som krävs för att söka bidrag som förening

 • För att beviljas bidrag från kommunen ska sökande förening aktivt synliggöra sin verksamhet i Kils kommuns kanaler mot invånarna (evenemangskalendern som vi har som verktyg idag) samt årligen uppdatera föreningens kontaktuppgifter.
 • Bidrag utgår till ideella föreningar, inte sektioner, med sitt huvudsäte i Kils kommun. Undantag kan göras för länsföreningar som bildar lokal föreningsverksamhet i Kil. Bidrag kan sökas till den lokala föreningen om verksamheten genomförs i kommunen eller deltagarna är kommuninvånare.
 • Ansökan ska göras senast angivet datum vid respektive bidrag.
 • Hur stort det totala bidraget till föreningslivet är årligen påverkas av den övergripande kommunala budgeten och beslutas årligen.

Allmänna bestämmelser för att söka bidrag som förening

De kommunala föreningsbidragen avser att vara hjälp till självhjälp. Det förväntas därför att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga en skälig medlemsavgift: Minst 100 kronor för medlemmar t.o.m. 20 år, minst 200 kr för medlemmar över 20 år och minst 300 kronor för familjemedlemsavgift.

För att erhålla föreningsbidrag ska förening bedriva frivillig regelbunden verksamhet minst 8 månader/år inom Kils kommun och inte på annat sätt få bidrag av kommunala skattemedel.

Riksföreningar och länsföreningar erhåller inget kommunalt bidrag.
Länsföreningar som bildar lokal verksamhet i Kil kan få bidrag till den lokala föreningen om verksamheten genomförs i kommunen eller deltagarna är kommuninvånare.

Bidrag utbetalas endast till förening som har plus/bankgiro.
Verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår ska bifogas ansökan. Förening, som får bidrag, ger bidragsgivaren rätt att kontrollera lämnade uppgifter.

Föreningar ska för att vara berättigade till kommunalt bidrag i sin verksamhet arbeta i linje med kommunens värdegrund, med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), mot diskriminering, för demokrati och arbeta med jämställdhet.

Idrottsföreningar skall arbeta enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer.

Alla bidrag söks via e-tjänst.

Typer av föreningsbidrag

Nybildade lokala föreningar med minst 10 medlemmar kan söka startbidrag.

Föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro och ska ha antagit sina stadgar.

Ansökan sker löpande och en gång per förening.

Sök via e-tjänsten

Alla föreningar har möjlighet att söka grundbidrag.

Grundbidraget är uppdelat i två nivåer. Föreningar med minst 15 medlemmar och föreningar med minst 30 medlemmar.

Sista ansökningsdag 30 april.

Sök via e-tjänsten

Hyresbidrag söks av föreningar som hyr sin lokal. Bidraget avser årliga kostnader för hyra, vatten, el, uppvärmning, avlopp, försäkringar, sotning, sophämtning.

Anläggningsbidrag söks av föreningar som ansvarar för drift och underhåll av egen ägd anläggning. Bidraget avser årliga kostnader för räntor, amorteringar, vatten, el, uppvärmning, avlopp, försäkringar, sotning, sophämtning. Man kan inte söka både hyresbidrag och anläggningsbidrag. Bidraget betalas ut med max 75 % av godkända faktiska årliga nettokostnader med ett maxtak per förening och år.

Kommunala skolsalar, gymnastiksalar och vissa mötesrum ställs gratis till förfogande för föreningsverksamhet avseendet bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och handikappföreningar.

Hyresbidrag kan inte sökas för hyror av kommunala skolsalar, gymnastiksalar och vissa mötesrum.

Ansökningarna avser föregående verksamhetsår.

Sista ansökningsdag 30 april.

Sök via e-tjänsten

Föreningar kan söka bidrag för att renovera en anläggning eller investera i inventarier. Bidraget ska avse stöd för ny-, till-, eller ombyggnad av lokal eller anläggning, kostnader för maskinell utrustning eller andra inventarier.

Bidraget betalas ut med ett maxtak per förening och år. I ansökan ska föreningen bifoga en redovisning av verksamhetens behov, nyttjande av anläggningen, samt i förekommande fall ritningar, arbetsbeskrivning, investerings- och driftkalkyl. Hur det påverkar föreningen över tid. Föreningen ska även undersöka och utnyttja möjligheterna till alternativa bidrag och fondmedel.

Villkor:

 • Investeringsbidrag får sökas av både föreningar som äger och som hyr sin anläggning/lokal.

 • Vid ny-, till- eller ombyggnad av en hyrd anläggning/lokal ska ett hyreskontrakt eller ett nyttjanderättsavtal med hyresvärden, på minst 5 år, vara tecknat. Detta bifogas till ansökan.

Ett beviljat bidrag betalas ut först efter det att föreningen kan påvisa att en beställning till investeringen har gjorts. Redovisning kan ske genom att kommunen får ta del av kopia på beställningsbekräftelse, faktura eller offert på arbetet.

Ansökan behandlas kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Bidraget beviljas endast en gång per förening per år.

Sök via e-tjänsten

Föreningar som vill utveckla sin verksamhet och rikta in verksamheten mot en ny målgrupp, kan söka bidrag hos Kils kommun. Bidraget betalas ut med ett maxtak per förening och år.

Bidraget ska användas till att bredda och utveckla den redan befintliga verksamheten, men även utveckla den redan befintliga verksamheten för att på så vis nå en ny målgrupp.

Verksamheten ska pågå i minst en månad.

I ansökningar om verksamhetsbidrag prioriteras projekt som:

 • Breddar och utvecklar barn- och ungdomsverksamhet

 • Främjar folkhälsan genom kultur

 • Främjar folkhälsa genom idrott- och fritidsaktiviteter

 • Främjar jämställdhet

 • Främjar jämlikhet och inkludering

 • Främjar integration

Bidraget avser kommande verksamhet. Ansökan behandlas kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. Bidraget går att söka 4 ggr per år per förening och beviljas endast en gång per ansökningsperiod.

Aktiviteten publiceras i kommunens evenemangskalender och utvärderas efter genomförd verksamhet tillsammans med kultur och fritid.

Sök via e-tjänsten

Bidraget är avsett för samtliga föreningar.

Kommunalt aktivitetsbidrag beviljas med 35 kronor per sammankomst för deltagare i åldern 7-25 år. Idrottsföreningar som erhåller LOK-stöd från Riksidrottsförbundet skickar ansökan om det statliga aktivitetsstödet direkt till riksorganisationen.

Vid redovisning till det kommunala aktivitetsbidraget kan föreningen bifoga den statliga redovisningen till kommunen. Redovisningen ska då vara underskriven av föreningens LOK-stödsansvarige eller av behörig firmatecknare.

De föreningar som inte erhåller statligt LOK-stöd redovisar aktiviteter direkt i bidragsansökan. För dessa sammankomster gäller samma bestämmelser som för statligt lokalt aktivitetsbidrag:

 • Sammankomsten ska vara planerad och beslutad av styrelse, medlemsmöte eller liknande. Varje sammankomst ska pågå i minst 45 minuter.
 • Minst 5 deltagare ska vara närvarande vid varje sammankomst.
 • En och samma deltagare får endast räknas i en sammankomst per dag i samma organisation.
 • Varje aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och dag.
 • Närvarobok ska föras och vara tillgänglig för kontroll i minst 4 år.

Kommunalt aktivitetsbidrag till handikappföreningar kan beviljas utan åldersbegränsning.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 januari-3o juni är 25 augusti varje år.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 juli-31 december är 25 februari varje år.

Sök via e-tjänsten

Arrangemangsbidrag innebär att föreningar kan få bidrag till offentliga arrangemang som berikar kommunens kultur- eller fritidsliv ur ett folkhälsoperspektiv.

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten att delta i och äga rum i Kils kommun. I ansökan tas hänsyn till att det kommunala medborgarperspektivet främjas.

Innehållet i ansökan skall innehålla en kort beskrivning av arrangemanget, en ekonomisk kalkyl, föreningens och externa parters insatser.

Redovisning skall ske senast 2 månader efter genomförandet och genomförs inte arrangemanget enligt ansökan är föreningen återbetalningsskyldig. Ansökan för mindre arrangemang upp till 15 ooo kr behandlas kvartalsvis med deadline 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Bidraget går att söka 4 ggr per år per förening.

Större arrangemang över 15 ooo kr behandlas separat och kräver särskilt beslut av kommunstyrelsen. Ansökan skall vara kommunen tillhanda 6 månader till 1 år innan arrangemangets genomförande

Sök via e-tjänsten

Bidraget är avsett för föreningar som bedriver förebyggande social verksamhet i Kils kommun eller med målgruppen innevånare i Kils kommun utifrån  definitionen förebyggande socialt arbete som generella eller riktade insatser till individer eller grupper. Syftet är att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras.

Socialt förebyggande arbete riktas ofta mot särskilda målgrupper; barn och familjer, ungdomar eller vuxna Arbetet kan bedrivas på individ-, grupp- eller strukturellnivå.

Bidraget går att söka 1 ggr/år för det gångna verksamhetsåret.

Sista ansökningsdag 30 april och beslutas utifrån en separat avsatt budget som är reglerad från år till år.

Sök via e-tjänsten

Kostnaderna ska uppgå till minst 500 kronor. Bidrag kan beviljas med max 75 % av kursavgiften inklusive resa med billigaste färdsätt. En förening kan beviljas bidrag fler än en gång per år men det totala bidraget för föreningen får uppgå till en maxkostnad per år utifrån budget. Detta gäller även utbildning av ungdomsdomare.

För att säkerställa besked om beviljat/avslag bidrag ska ansökan vara kommunen tillhanda en månad innan utbildningen äger rum. Bidraget betalas ut efter att intyg från genomgången utbildning skickats in.

Ansökan behandlas löpande och utbetalning görs kvartalsvis med deadline 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Sök via e-tjänsten

Kommunalt bidrag kan beviljas till studieförbund som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft studiecirkelverksamhet i kommunen.

Beräkningsgrund för bidrag är utbetalda statliga bidrag för cirkelverksamhet.

Bidraget betalas ut i efterskott beräknat på verksamhet 2 år bakåt. Ansökningar som inkommer, gällande föregående verksamhetsår, handläggs för utbetalning nästkommande år.

Till ansökan ska bifogas:

 • Ekonomisk redovisning

 • Verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår,

 • Intyg från studieförbundets verksamhetsredovisning (STUV).

Sista ansökningsdag 30 april

Sök via e-tjänsten