Föreningsbidrag

Syftet med dessa bidragsregler är att skapa förutsättningar för organisationer som bedriver en, som Kils kommun bedömer, god verksamhet.

Bidrag att söka

Allmänna bestämmelser

De kommunala föreningsbidragen avser att vara hjälp till självhjälp. Det förväntas därför att medlemmarna själva bidrar genom att erlägga en skälig medlemsavgift:

 • Minst 100  kr för medlemmar t o m 20 år

 • Minst 200 kr för medlemmar över 20 år

 • Minst 300 kronor för familjemedlemsavgift

För att erhålla föreningsbidrag ska förening bedriva frivillig regelbunden verksamhet minst 8 månader/år inom Kils kommun och inte på annat sätt få bidrag av kommunala skattemedel.

Riksföreningar och länsföreningar erhåller ej kommunalt bidrag.

Länsföreningar som bildar lokal verksamhet i Kil kan få bidrag till den lokala föreningen, efter särskild prövning.

Bidrag utbetalas endast till förening som har post/bankgiro.

Verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår ska bifogas ansökan. Föreningens revisorer ska vara myndiga.

Förening, som får bidrag, ger bidragsgivaren rätt att kontrollera lämnade uppgifter.

Föreningen ska, för att vara berättigad till kommunalt bidrag i sina stadgar uttala sig mot dopning och användande av alkohol, och droger.

Föreningen ska arbeta mot diskriminering och för demokrati.

Föreningar med ungdomsverksamhet skall se till att ledarna begär utdrag ur belastningsregistret enligt barnkonventionslagen.

Lokalhyra

Kommunens ägda lokaler, skolsalar, gymnastiksalar och ungdomsgårdar ställs gratis till föreningarnas förfogande.

Administrationsbidrag

Administrationsstöd är hjälp till att täcka föreningarnas grundläggande kostnader för administration. Använd blanketten för kommunalt föreningsbidrag. Sista ansökningsdag 30 april.

 • 1000 kronor till föreningar med minst 15 medlemmar

 • 2000 kronor till föreningar med minst 30 medlemmar

Drift- lokal -anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av förening som ansvarar för drift och underhåll för egen eller hyrd anläggning. Beviljas med 40 % av godkända nettokostnader, dock högst 20 000 kronor per förening och år. Använd blanketten för kommunalt föreningsbidrag. Sista ansökningsdag 30 april

Startbidrag

Nybildade lokala föreningar med minst 10 medlemmar kan få 1000 kronor i startbidrag.  Föreningen ska ha postgiro eller bankgiro och ska ha antagit stadgar.

Bidraget sökes i samband med att ni anmäler er förening till kommunen. Ansök vi e-tjänsten Nystartad förening, anmälan till föreningsregistret samt ansökan om startbidrag.

Aktivitetsstöd LOK

Från och med den 1 juli 2014 kan aktivitetsstöd beviljas med 35 kronor per sammankomst för deltagare i åldern 7-25 år.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 januari till 30 juni är 25 augusti.

Sista redovisning/inlämningsdag för perioden 1 juli till 31 december är 25 februari varje år. 

För dessa sammankomster gäller samma bestämmelser som för statligt lokalt aktivitetsbidrag:

 • Sammankomsten ska vara planerad och beslutad av styrelse, medlemsmöte eller liknande.

 • Varje sammankomst ska pågå i minst 60 min.

 • Minst 5 deltagare ska vara närvarande vid varje sammankomst.

 • En och samma deltagare får endast räknas i en sammankomst per dag i samma organisation.

 • Varje aktivitet kan bara få ett bidrag per sammankomst och dag.

 • Närvarobok ska föras och vara tillgänglig för kontroll i minst 4 år.

 • Kommunalt aktivitetsbidrag till handikappföreningar kan beviljas utan åldersbegränsning.

Ledarutbildningsbidrag

 • Kostnaderna ska uppgå till minst 500 kronor.

 • Bidrag kan beviljas med max 75 % av kursavgiften inklusive resa med billigaste färdsätt.

  Detta gäller även utbildning av ungdomsdomare.

 • Kursprogram jämte ansökan ska tillställas Kils kommun fritidsavdelningen,10 dagar före kursens början.

 • Intyg om genomgången utbildning ska lämnas innan bidrag utbetalas.

 • Bidrag till ledarutbildning för handikappföreningar kan beviljas med 100 % av godkända kostnader.

 • Ansök via vår e-tjänst.

Bidrag för förebyggande social verksamhet

Föreningar har möjlighet att söka bidrag till projekt vars syfte är att motverka användning av alkohol och andra droger. 

Ansökan skickas in via e-post eller post till kultur och fritid. Årshandlingar och verksamhetsplan bifogas.

Övrigt kultur- och fritidsbidrag

Bidraget är ämnat för oförutsedda kostnader, arrangemang mm. Bidraget söks löpande via e-post till kultur- och fritid, kulturochfritid@kil.se Årshandlingar bifogas, om föreningen ej redan lämnat in handlingar i samband med till exempel ansökan om kommunalt föreningsbidrag.