Raviner

Apertins raviner 

Apertins raviner ligger vid Apertin herrgård väster om sjön Norra Hyn. Redan 1936 skyddades ravinsystemet som naturminne. Därmed är Apertins raviner länets äldsta naturskyddade område. 1991 utökades området och skyddet gjordes om till naturreservat. Länsstyrelsen står för skötseln.

I ravinerna växer en rik och varierad flora. I och runt omkring ravinerna växer stora och gamla lövträd av ask, lind och lönn samt storvuxna granar. I ravinerna finns många olika typer av örter, där den storvuxna ormbunken strutbräken kanske är den mest iögonfallande. Fågelfaunan i ravinerna är rik. Här häckar bland annat kattuggla, gröngöling och skogsduva.

Kilsravinerna

Kilsravinerna, ligger strax söder om Kils centrum, tros ha bildats under några nederbördsrika perioder efter senaste nedisningen, innan vegetationen hunnit få fäste.

Ravinerna domineras av barrskog med inslag av lövskog, mestadels gråal. Flera växter som vanligtvis återfinns längre söderut trivs i ravinernas gynnsamma växtklimat.

År 2006 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda naturreservat i Kilsravinerna. Detta är det första kommunala reservat som skapats i Kil.

 

Se film från Kilsravinerna