Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans uppdrag är att

  • Det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
  • Varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever samt vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier.

Läs hela planen här