Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dallidenskolans långsiktiga målsättning

  • Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter
  • Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • Att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling

Läs hela planen här