Särskola

Vi tar emot barn som efter utredningar bedömts ha rätt till grundsärskolan.

Grundsärskolan har nio årskurser. Utbildningen är individuellt anpassad till varje elevs förutsättningar och motsvarar grundskolans innehåll så långt det är möjligt.

Grundsärskolan finns i lokaler på Sannerudsskolan f-6 och på Sannerudsskolan 7-9.

Mottagande i grundsärskolan

Placeringar i grundsärskolan sker alltid i samråd med vårdnadshavarna.

För att bli erbjuden en plats i grundsärskolan gör vi först en utredning. Utredningen görs i samråd med vårdnadshavare och består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Olika former av grundsärskola

Undervisningen är organiserad på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång.

Olika varianter för undervisningen:

  • eleven går i en grundsärskoleklass
  • eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass
  • eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.
    En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns inriktningen träningsskola där eleven istället jobbar utifrån ämnesområden.

Kurs- och timplaner

Grundsärskolan