Gestaltningsuppdrag 2: Utomhuskonst

Kils kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag för nya Vikstaskolan. Uppdraget avser utformning av fristående konstverk i utemiljön vid Vikstaskolan.

Bakgrundsbeskrivning 

Byggnationen av nya Vikstaskolan i Kil är snart färdig. Den nya skolan kommer innebära bättre arbetsmiljö, förbättrade lär- och lekmiljöer och ge bra förutsättningar att öka kvalitén för skolans elever och personal. Byggnationen innebär också en sammanslagning av två av kommunens F-6 skolor. Stenåsenskolan och gamla Vikstaskolan.

Från och med höstterminen 2021 har undervisningen i två av de tre sammanlänkade husen inletts. Skolan har plats för drygt 500 elever.

I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del.

Byggnationen slutförs till årsskiftet och till vårterminens start 2022 flyttar de sista eleverna in. Konstnärlig utsmyckning beräknas vara klart till höstterminen 2022.

Om det konstnärliga uppdraget  

Uppdraget är en permanent konstnärlig gestaltning med placering på Vikstaskolans skolgård. Konstgestaltningen ska tas fram utifrån platsen, verksamheten och dess sammanhang.

Material som skall ingå i produktionen av konstverket skall ha en hög hållfasthet och vara anpassade för applikation utomhus.

Gestaltningen ska ha sin utgångspunkt i målningar gjorda av elever från de två skolorna. Konsten ska även utstråla samhörighet, kreativitet och en glimt av Kils kommunslogan ”På rätt spår”.

Utformningen av konstverket skall ske med framtida drift i åtanke. Slitage och skador som kan uppstå i framtiden skall kunna åtgärdas av extern part utifrån konstnärens instruktioner och ritningar. 

Kils kommuns krav på konstnärliga gestaltningar 

Konsten som anskaffas till Kils kommuns utemiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv samt vara anpassad för skolmiljö. Konstnären ska kunna presentera en underhållsplan med lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås.Underhållsplanen ska sträcka sig 20 år framåt.

Miljömässig hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kommunen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter

Förutsättningar på platsen 

Tillgänglig yta för konstverket är 2 x 2 meter. Konstverket ska vara väl anpassat för skolmiljö med lekande barn i åldrarna 6-12 år.

Budget för uppdraget

Skissarvodet är 20 000 kronor exklusive moms. Budgeten för genomförandet av uppdraget är 440 000 kronor exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, logi, transporter, försäkring, lagring tills montering kan ske samt övriga kostnader (oförutsedda kostnader) som kan tillkomma i samband med produktion/montering under uppdraget.

Tidplan för uppdraget

2021-11-15 klockan 23.59, senaste tidpunkt för intresseanmälan 

2021-12-01 tilldelning av skissuppdrag till max tre konstnärer 

2022-02-15 inlämning av skisser 

2022-03-01 tilldelning av uppdraget till en av de skissande konstnärerna

2022-09-01 slutbesiktning av konstverket

Produktion av det färdiga konstverket skall påbörjas skyndsamt efter det att uppdraget tilldelats.  

Vem kan söka? 

Behörighet (kvalificeringskrav)

  • Yrkesverksam konstnär i Sverige
  • Vara registrerad för F-skatt

Ansökningsförfarande

Intresseanmälan lämnas via e-post till kulturochfritid@kil.se

Skriv i ämnesraden vilket eller vilka gestaltningsuppdrag intresseanmälan avser.

Ange följande info:

  • namn
  • e-post
  • telefon
  • hemsideadress
  • kortfattad beskrivning av bakgrund och utbildning
  • tidigare erfarenheter inom offentliga gestaltningsuppdrag
  • om du har F-skattsedel

Bekräftelse att intresseanmälan inkommit sker manuellt efter inskickad anmälan.

Observera att det endast handlar om intresseanmälan och inte inskickning av skisser. De konstnärer som i nästa steg tilldelas skissuppdrag blir kontaktade. Inga namn kommer att offentliggöras förrän tilldelningsbeslut tas.

Tilldelning av skissuppdrag

Kils kommun har för avsikt att bjuda in tre konstnärer till skissuppdrag. Skissuppdrag föranleder inte automatiskt tilldelning av gestaltningsuppdrag. Konstnären tilldelas genomförandeuppdrag när avtal tecknas om genomförande av konstnärlig gestaltning. 

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas till skissuppdrag fattas av jurygrupp bestående av representanter från skola, kulturavdelning och politiker. Enligt gällande lagstiftning offentliggörs beslutet utan att namnge skissande konstnärerna. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Tilldelning av gestaltningsuppdrag

Beslut om vem som tilldelas gestaltningsuppdraget meddelas 1 mars 2022. Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut fattas. 

Frågor under utlysningsperioden

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Björn Ahlstedt bjorn.ahlstedt@kil.se

Uppdragsgivare 

Kils kommun är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Projektets jurygrupp leder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.