Kostnad för företag

Välkomna till Lersätters återvinningsanläggning. Vi bidrar till vidareförädling av ditt avfall och en bättre miljö.

Som företagare betalar du för det avfall som lämnas till återvinningscentralen och deponi.

Om du vill lämna avfall på återvinningscentralen gäller följande prislista:

Deponiskatt ingår med 634 kr/ton för avfall som skall deponeras.

Alla priser är exklusive moms.

Tabell 1         Prislista för vägning av tunga transporter

EWC-kod Avfallsslag Pris kr/ton   Anm.
100299 Gjuterisand     Offereras
170605 Asbest 1500   1
170302 Asfalt <300 PPM Stenkolstjära 970    
170904 Deponifraktion (Utsorterat
bygg- och rivningsavfall)
1070   2
170101 Betongskrot 970    
120117 Blästeravfall 2000   3
201035 Elavfall ej producentansvar 3000    
  Farligt avfall till miljöstation     4
170802 Gips 1200    
200102 Glas 1070    
191206 Impregnerat trä, slipers 1100    
170604 Isolering 2000    
170504 Jord, sandmassor 1070    
170504 Förorenad jord     5
170103 Klinker, keramik 970    
170107 Konstruktionsmassor 0   6
200135 Kylmöbler ej producentansvar 6000    
200301 Möbler 3000    
200201 Park och trädgårdsavfall (Kompost) 1000    
200201 Ris 600    
200303 Sopsand 970    
200138 Träavfall 300    
200301 Brännbart avfall     7

Anmärkningar

  1. Asbest skall vara plastemballerat och märkt vid avlämnande för att förhindra spridning av damm.

  2. Här avses inerta blandningar av keramik, betong, isolering, tegel, klinker, kakel, porslin, sten, glas m.m. Brännbart material får ej förekomma.

  3. Analys av blästersand är nödvändig då tungmetaller är vanligt förekommande

  4. Farligt avfall enligt separat prislista.

  5. Offereras. Provtagning skall vara gjord.

  6. Vad som är konstruktionsmassor avgör Kils Återvinning och är behovsstyrt. Finns inte behov av konstruktionsmassor måste Kils Återvinning betala deponiskatt för deponerade massor. Om så är fallet är kostnaden för konstruktionsmassor 870 kr/ton

  7. Lämnas på ÅVC om företaget har tecknat företagsabonnemang. Endast mindre mängder tas emot från företag, ej tunga transporter.

Prislista och information 

Här hittar du information och prislista för utskrift (pdf)

Kontakta oss

Har du frågor? Eller vill du lämna större mängder avfall? Kontakta oss på återvinningscentralen på telefon, 0554-192 79.