Avgifter och föreskrifter

Renhållningen i Kil är styrd av Lokala föreskrifter om avfallshantering och Avfalls taxa för Kils kommun.

De lokala föreskrifterna reglerar rättigheter och skyldigheter för dig som är avfallsabonnent. Avfallstaxan reglerar kostnaderna.

Taxan är uppdelad i två delar

Grundavgift

Fastighetsägare och hyresvärdar betalar en avgift. Den täcker kostnaderna för administration och information. Avgiften täcker också dina besök på återvinningscentralen. Företag betalar avgift per besök. 

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften täcker tömnings- och hämtningskostnader samt kostnader för transport och omhändertagande av ditt avfall.