Uthyrningspolicy

Riktlinjer för uthyrning

Du ska ha fyllt 18 år för att skriva hyreskontrakt. Du kan ställa dig i bostadskö från det du fyllt 16 år. För att behålla din plats i bostadskön ska du förnya ansökan var 6:e månad.

Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Godkänd inkomst är inkomst av lön, av eget företagande, kapital, pension, av myndighet beviljat stöd eller ersättning, eller på annat sätt styrkt inkomst för en period av sex månader framåt i tiden.  I vissa fall kan borgensman begäras, sedvanlig kreditupplysning görs även på dessa.

Du ska vara fri från hyresskulder och inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller aktuella skulder hos kronofogden eller inkassobolag.

Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till bostadens storlek och planering.

I samband med att du tecknar kontrakt ska du kunna uppvisa att du har hemförsäkring.

Vid internt byte av lägenhet måste hyresgästen bott på samma adress i minst tolv månader. Vid internflytt krävs en förbesiktning för att kunna säkerställa att den lägenhet som flyttas ifrån är i bra skick och att inte hyresgästen handlat oaktsamt så att stora kostnader uppstår i samband med internflytt. Om det mot förmodan uppstår sådana kostnader måste dessa betalas i samband med internflytt.

Det finns två former för överlåtelse av bostad, dels överlåtelse av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och innebär att Kilsbostäder ska lämna samtycke till överlåtelsen/upplåtelsen.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader med undantag för när en hyresgäst avlider, då har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden.

Förtur

Förtur till bostad inom Kilsbostäder är begränsad. Om förtur beviljas är det Kilsbostäder som utser lägenheten och om sökande tackar nej till två erbjudanden om lägenhet upphör förturen.

Förtur för internt byte av bostad kan göras då särskilda förvaltningsmässiga eller bostadssociala skäl föreligger (till exempel vid hyresgästs dödsfall, trångboddhet, störning eller permanent fysisk funktionsnedsättning).

Arbetsmarknadsförtur ges till bostadsökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Kil. Kravet är en nyanställning (tillsvidareanställning) hos en arbetsgivare i Kil. Behovet skall vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Medicinsk och social förtur kan även beviljas till sökande som inte bor i Kilsbostäders bestånd och som de senaste 24 månaderna varit folkbokförd i Kils kommun.

  • Medicinsk förtur kan ges då den sökande har en begränsad rörlighet och permanent fysisk funktionsnedsättning. Läkarintyg eller intyg från socialtjänst krävs som underlag för beslut.
  • Social förtur kan ges vid separationer och skilsmässa där våld och hotbild förekommer och som kan styrkas från familjerätt, socialtjänst eller annan myndighet. Familjer med barn under 12 år prioriteras.

Förtur kan beviljas vid katastrofartade händelser inom Kils kommun som innebär att sökande inte längre kan bo kvar i nuvarande bostad. T.ex. vid brand, översvämningar etc.