Kommunfullmäktige 17 juni, 2021

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Idas sommarvisa avslutad sista fullmäktige innan sommaren. Här är några beslut från sammanträdet den 25 mars. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 23 juni.

Finansiella mål 2022 samt 2023-2024 samt strategier och förslag till investeringsbudget 2022, 2023-2025

Kommunfullmäktige beslutar följande:

 1. Årets resultat 2022 ska vara 20 mkr.
 2. Soliditeten skall återställas 2030 till 2019 års nivå, d.v.s. 19,7 % inkl.
  pensionsskuld.
 3. Tak för skuldsättning ska vara 1 miljard 150 mkr.
 4. Investeringsramen (exkl. nytt särskilt boende och Dikartorp) till och med
  år 2025 är 160 mkr.
 5. Verksamhetens nettokostnad (uppräkning 2,1 %): 750 mkr.
 6. Utdelning från bolag till kommun angående bostadssociala åtgärder: 2 mkr, varav 1 mkr till ECG Arena och 1 mkr i förstärkning till fritidsgård.
 7. Strategisk reserv ökas från 2,3 mkr till 3 mkr.
 8. Skattesats: 21,87 skattekronor.
 9. Investeringsbudgeten 2022 samt plan 2023-2026 fastställs enligt bilaga.

Nytt särskilt boende Sannerud

I och med nya förutsättningar för byggnation av särskilt boende beslutar kommunfullmäktige följande:

 1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2020-05-28 angående särskilt boende.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att Kils kommun ska uppföra ett nytt särskilt boende enligt programhandling daterad 2020-01-17 till en uppskattad kostnad av ca 300 miljoner kronor.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen från kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem ska förvärva de lokaler som idag används som särskilt boende; Sannerud, Åkerbo och Karlslund.
 4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram underlag för erforderliga beslut om förvärv av de särskilda boendena från Kils trygga hem.
 5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en förnyad behovsanalys och översyn av programhandlingen i syfte att dra lärdomar av pågående pandemi samt förändrade och nya behov av särskilt boende.

Medborgarförslag

Belysning badplats Fryksta och gamla Scanområdet

Förvaltningen har tidigare fått in förslag om mer belysning vid badplatsen i Fryksta och har med det som ett önskemål i den långsiktiga investeringsplanen. Den aktuella stäckningen saknar belysning vilket medför att området vid badplatsen blir mörkt för gångtrafikanter och cyklister. Den fördjupande översiktsplanen för Nedre Fryken håller på att omarbetas för utställning vilket kan påverka denna investering med tanke på gång- och cykelvägar m.m.

På något sätt så känns denna sträcka som den felande länken avseende belysning för många människor som rör på sig. Det skulle skapa trygghet om belysning fanns under mörka delar av året och för tidiga och sena motionärer när ljuset ännu infunnit sig under höst, vinter och vår. Så vi anser att denna sträcka beaktas i framtida investeringar.

När det gäller belysningen på gamla Scanområdet så ansvarar samfälligheten för den och förslaget bör då ställas dit.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Padelhall Sannerudsvallen

Sannerudsvallen är en fantastisk idrottsanläggning. Förvaltningen tillsammans med berörda föreningar kartlägger för tillfället vilken den bästa investeringen är för berörda föreningar, skolan samt medborgarna. Tanken är att investeringen ska vara tillgänglig för alla och planerad byggstart är efter semestern 2021. Det är väldigt populärt med padelbanor och många utövar denna sport men vi vet att det planeras fler banor i kommunen av privata aktörer och då kan denna investering bli negativ för det privata näringslivets satsningar.

Beslut om investeringsobjekt på Sannerudsvallen fattas av kommunstyrelsen efter samråd mellan kommunens verksamheter och föreningslivet.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Fortsätt utveckling kring Södra Fryken

Översiktsplanen för nedre Fryken är på utställning på nytt och där behandlas medborgarförslagets önskemål. Att påbörja en byggnation av en ny gång- och cykelväg innan den fördjupade översiktsplanen för nedre Fryken är antagen kan innebära att placeringen av gång- och cykelvägen inte blir rätt placerad. Kils kommun har en del planer på gång och därmed följer investeringsbehov, det gäller att genomföra projekt i tur och ordning men också kostnadseffektivt. Att bygga ut infrastruktur i någorlunda samma takt som bostäder är kostnadseffektivt för kommuninnevånarna.

Förslaget är således intressant och överensstämmer med materialet som nu är på utställning angående den fördjupande översiktsplanen Nedre Fryken.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Bastu och brygga för vinterbad

Myndighetsstaben har ett uppdrag att se över detaljplanen för Fryksta udde och kommer utreda möjligheten för denna typ av önskemål. Fryksta udde är den lämpligaste platsen för detta ändamål.

I den långsiktiga investeringsplanen finns förslag på att utveckla Fryksta udde och detta förslag kommer då att beaktas.

När den nya detaljplanen vinner laga kraft så framkommer det vilka utvecklingsmöjligheter som finns för Fryksta udde.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.