Kommunfullmäktige 21 dec 2021

Arkivmaterial

Hand svingar klubba för beslut.

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med 23 december.

Mötet genomfördes digitalt med presidiet på plats i KilArena. Mötet avslutades med att elever från Sundsta-Älvkullegymnasiet bjöd åhörarna på vacker körsång.

Medborgarförslag

Medborgarförslag bifall

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla tre medborgarförslag, delvis eller i sin helhet.

  • Grillplats vid grusplanen på Mons Backe.
  • Asfaltering av yta vid Blomstervägen 2 för året runt aktiviteter kan ske först när huvudvattenledning och spillvattenledning på aktuell plats ska bytas.
  • Sommarjobb för ungdomar med att rensa bort invasiva växter i kommunen.

Medborgarförslag avslag

Kommunfullmäktige avslog följande medborgarförslag.

Bord och bänkar samt utegym på Gröna torget

Bord och bänkar är utplacerade på Gröna torget och arbete med utegym är påbörjat på Sannerudsvallen. Förslagsställaren är kontaktad och nöjd med svaret.

Åtgärder på vallen längs Skrivarens väg

Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Några större åtgärder bör inte utföras just nu eftersom kommunen i det pågående översiktsplanearbetet utreder hur infarterna från väg 61 kan utformas. En urgallring kan utföras längs med Skrivarens väg om alla fastighetsägare är skriftligt eniga om detta.