Kommunfullmäktige 24 februari

Arkivmaterial

Hand som höjer ordförandeklubba för beslut.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 24 februari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 4 mars.

Tyst minut och flaggning för Ukraina

Kommunfullmäktige inledde mötet med en tyst minut för de drabbade i Ukraina och beslutade om flaggning med Ukrainsk flagga för att visa solidaritet med Ukrainas folk. Vi kommer att flagga på våra digitala skärmar tills vi fått de flaggor vi beställt.

Fullmäktigeberedning om föreningsbidrag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en kommunfullmäktigeberedning tillsätts avseende föreningsbidragsreglerna.

Medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag om övergångsställe mellan Västra torggatan 3 och Västra torggatan 4 i Kil har inkommit.

Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsning och farthinder utanför Vikstaskolan har inkommit.

Kommunfullmäktige lämnade dessa medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

Besvarade medborgarförslag

Förslag om ängar på Norra Runnevål

Ett medborgarförslag om att göra om kommunens gräsmattor på Norra Runnevål till ängar har inkommit den 22 september 2021. Att så och låta ängsblommor växa fritt på nuvarande klippta gräsmattor kan på så vis gynna bin och andra insekter.  Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget den 28 oktober 2021 till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen har skrivit en promemoria i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Vi har inom politiken diskuterat vikten av biologisk mångfald och hur vi kan göra det genom att genomföra trivsamma miljöer i våra närområden. Vi ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra en kartläggning/förstudie i det aktuella området att sedan förankra förslaget med de närboende innan några åtgärder görs.

Övergångsställe i korsningen Sunnanåvägen/Broddvägen

Ett medborgarförslag har inkommit som innebär att se över trafiksäkerheten på Sunnanåvägen så att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig till Lersättersvägen samt att anlägga ett övergångsställe i korsningen Sunnanåvägen/ Broddvägen.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  Medborgarförslaget tas med i kommunens investeringsplan i kommande budgetarbete.

Skolgården på Sannerudsskolan F-6

Ett medborgarförslag har inkommit om förbättring av skolgården på Sannerudsskolan F-6. Medborgarförslaget är skrivet av medlemmar i elevrådet på Sannerudsskolan F-6. I förslaget tar det upp 6 punkter som de anser gör skolgården bättre och skapar meningsfulla raster för de äldre eleverna. De belyser också vikten av rastverksamheten och dess inverkan på skolan som helhet.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Starten började med att vi 2021 firande 100 år av allmän rösträtt. Elevrådet diskuterade just demokratifrågor och hur kan eleverna vara med och påverka. Elevrådet var runt i de olika klasserna och frågade vad de tyckte skulle utvecklas på deras skola. Därav kom deras medborgarförslag fram. I PM:et från förvaltningen finns det utrymme under punkterna 3 och 5 i driftbudgeten. Lekutrustningen på skolan riktar sig idag till de lite yngre barnen. En liten mindre översyn över området ska göras skyndsamt och en kostnadsberäkning tas fram för lekutrustning till lite äldre barn. Eventuell investeringskostnad kan tas i kommunstyrelsens investeringsbudget.

Belysning på Nilsbybron

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga belysning på Nilsbybron. Nilsbybron tillhör Trafikverket som därmed beslutar om investeringar och underhåll för bron. Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman för broar och belysning på Trafikverket. Trafikverket säger att de fått in flera önskemål om belysning på broar men att dessa ärenden inte är prioriterade i nuläget.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Förvaltningen har utrett medborgarförslaget. Bron är inte en kommunal anläggning utan bron ligger hos staten och Trafikverket. Trafikverket svarar att de fått flera förslag på ljussättningar av sina byggnadsverk. Men att det inte är en prioriterad fråga i dagsläget hos Trafikverket. Med det svaret från Trafikverket måste medborgarförslaget därmed avslås.

Svar på medborgarförslag om torghandel

Det har inkommit ett medborgarförslag om att öppna upp Bibliotekstorget för torghandel. Förslagsställaren föreslår torghandel på lördagar och helst mer än en gång per månad. Kommunfullmäktige remitterade den 29 augusti 2019 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslag om torghandel.