Kommunfullmäktige 24 maj 2022

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från den 31 maj.

Ändrad programhandling för nytt särskilt boende

Tidigare har ett programförslag för ett nytt särskilt boende tagits fram i samverkan med Riksbyggen. Förvaltningen har nu själv tagit fram ett nytt programförslag utifrån en ny behovsanalys och lärdomar dragna av pandemin.
Byggkostnaden beräknas till 260 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar

Att ett nytt särskilt boende ska uppföras utifrån upprättad programhandling och inom en utgiftsram av 260 miljoner kronor.

Att utgifter, kostnader och finansieringsbehov som investeringen ger upphov till ska tas upp i budget för 2023 och plan för 2024-2026.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Syftet med att planera för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Att skapa förutsättningar för behovsanpassade bostäder i rätt läge är viktigt för att vara en attraktiv kommun och en viktig beståndsdel i att erbjuda goda livsmiljöer.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige beslutar att anta framtaget förslag till bostadsförsörjningsplan för Kils kommun.

Ny serviceplan för Kils kommun

Kommunen har tagit fram ett förslag till serviceplan som ska ge en översiktlig bild av tillgången till service i kommunen. Den ska ses som ett komplement till översiktsplanen.

I serviceplanen pekar kommunen ut serviceorter där kommunen har en ambition att bevara eller stärka servicenivån. Serviceplanen kan vara ett stöd vid till exempel landsbygdsutvecklingsprojekt.

Högboda, Fagerås och Tolita pekas ut som viktiga serviceorter utöver Kils tätort. Då Kil har ett centrum med verksamheter och stort serviceutbud ser kommunen att det är av större vikt att fokusera på de mindre orter som förser landsbygden med service.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige beslutar att anta framtaget förslag till serviceplan, med ett tillägg om värdet av en etablerad bank i Kils tätort.