Kommunfullmäktige 25 maj 2023

Arkivmaterial

Hand lyfter klubba på väg att slå för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, från och med den 1 juni.

Förutom nedanstående medborgarförslag behandlades bland annat val av ledamöter, ordföranden och lekmannarevisorer till bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige fick även information om Karlstadsregionen, Värmlandsrådet, kommundirektörsnätverket och drifts- och servicenämnden samt information från Suicide Zero.

Inkomna medborgarförslag

Ändring av detaljplan för sydöstra delen av Kils samhälle.
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Svar på medborgarförslag

Actionsportcenter och ungdomsgård

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående uppdrag att utreda en långsiktig lösning gällande användningen av KilArena.

Minska genomfartstrafik på Frej Alsterlinds väg

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att minska genomfartstrafik på Frej Alsterlinds väg. Förslagsställaren föreslår att separera gång- och cykelvägen från biltrafik, farthinder eller bula placeras ut vid aktivitetsparken och vid den korsande gång- och cykelvägen vid förskolan.

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då ytterligare trafik- och hastighetsmätning kommer göras innan beslut om åtgärd.

Bänk på Stenåsen

Förslagsställaren anger ett önskemål om att placera ut en sittbänk högst upp på berget vid gång-och cykelvägen som delar bostadsområdena Dalliden och Stenåsen. Förslagsställaren anser att det är en brant backe att ta sig upp för och det kan vara skönt att kunna sätta sig vid en sittbänk och vila innan ytterligare färd.

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Vindskydd vid Klacksjön och Fryksta badplats

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en utveckling av Klacksjön- och Fryksta badplats. Förslagsställaren föreslår att det ska finnas vindskydd, bollplank, grillplatser och bänkar vid badplatserna.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående utvecklingsarbete.

Renovering av undergången/tunneln ner mot Fryken

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tunneln vid nedre Fryken städas, röjs upp och målas.

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i de delar som avser att städa och röja upp och anser medborgarförslaget besvarat i övriga delar, med hänvisning till pågående utvecklingsarbete gällande området Nedre Fryken.