Kommunfullmäktige 28 april 2022

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från och med den 6 maj.

Det bästa resultatet i kommunkoncernens historia

Kommunens resultat för 2021 är 45 miljoner kronor plus och i koncernen når vi tillsammans ett resultat på 67 miljoner kronor. Det är det bästa resultatet i Kils historia.

Kommunfullmäktige beslutar följande:

  • Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021.
  • Kommunfullmäktige beslutar att pågående investeringsprojekt tas upp i 2022 års investeringsbudget med totalt 5 miljoner 314 tusen kronor och hanteras som tilläggsanslag.

Svar på medborgarförslag

Flowbana för mountainbike

Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår en flowbana för mountainbike (MTB) på Frykstahöjden i Kil. Den aktuella platsen för anläggningen ligger i anslutning till slalombacken och gamla hoppbacken och det finns goda naturliga förutsättningar för att anlägga fina flowbanor.

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Lekpark på Gröna torget

I november 2021 inkom ett medborgarförslag om anpassning av lekparken på Gröna Torget för yngre barn.

Förvaltningen ser ett behov av att göra en utredning av Gröna Torget för att utveckla området vidare då det återkommande ges förslag från våra medborgare till förbättringar. Detta medborgarförslag kan vara en del av flera andra möjliga åtgärder som i framtiden kan utveckla Gröna Torget.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i kommande budgetarbete och därmed anses besvarat.

Se över trafiksäkerheten runt Sannerudsskolan förskolan Skogsgläntan och Sannerudsvallen

Ett medborgarförslag har inkommit som innebär att se över trafiksäkerheten i området runt Sannerudsskolan, förskolan Skogsgläntan och Sannerudsvallen så att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig fram.

Förvaltningen kommer inom kort att påbörja projektering och grävarbete på Gravendalsvägen och Skogsvägen för utbyte av VA-ledningar. I samband med arbetena skulle förvaltningen kunna projektera vilka åtgärder som krävs för att öka trafiksäkerheten.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till förvaltningen att beakta medborgarförslag i VA-planen. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Klok användning av kommunens och medborgarnas mark

Ett medborgarförslag om klok användning av kommunens och medborgarnas mark har inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar följande:

Vi delar förslagsställarens uppfattning att jordbruksmark är en viktig resurs. Därför ska annan användning än för jordbruksändamål hanteras restriktivt och alternativ mark utredas vid behov av exploatering. Det är precis så tillvägagångssättet skett vad gäller Runnevålsplanen. Mark- och miljööverdomstolen har värderat åtta olika möjliga tätortsnära områden för företagsverksamhet. Domstolens beslut är samstämmigt med kommunens bedömning. I jämförelse med andra alternativ är det föreslagna området det lämpligaste. Vi har ingen annan uppfattning än domstolen. Medborgarförslaget avslås därför.