Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 16 juni

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 25 juni.

Förslag om finansiella mål, perspektiv, strategiska mål, strategier samt mål, riktlinjer och uppdrag i verksamhetsplan 2021 samt drift- och investeringsramar

Kommunfullmäktige beslutade följande:

1.Finansiella mål, perspektiv, strategiska mål, strategier fastställs enligt förslag.

2.Mål, riktlinjer och uppdrag i verksamhetsplan 2021 ska arbetas fram i skede 3 i planeringsprocessen eftersom coronapandemin gör det svårt att veta om mål, riktlinjer och uppdrag för 2020 kommer uppfyllas.

3.Drift- och investeringsramar fastställs enligt följande

  • Resultatet ska uppgå till 2,5 % av skattenetto
  • Ramen för löpande driftkostnader uppgår till 730 miljoner kronor för 2021
  • Investeringsutrymmet för 2021 uppgår till 34 miljoner kronor (exklusive kommunala bolag, Vikstaskolan och särskilt boende)
  • Investeringar inom beslutad ram ska finansieras med kassaflöde från den löpande verksamheten
  • Låneskulden för kommunkoncernen får ökas till högst 1 150 miljoner kronor under planperioden 2021-2023.

Exploatering av Dikartorp, nytt bostadsområde

Kommunfullmäktige beslutade att utse kommunstyrelsens tillväxtutskott till styrgrupp för projekt inom fysisk planering inom ramen för beslut av kommunfullmäktige.

1. Kommunfullmäktige beslutade att anslå 500 tkr i 2020 års investeringsbudget för att möjliggöra framtagande av detaljplan för området. Kostnaden beräknas rymmas inom den av fullmäktige beslutade upplåningsramen för 2020.

2. Kommunfullmäktige beslutade att resterande 15 500 tkr tas upp i investeringsplanen för 2021-25.

3. Kommunfullmäktige beslutade att exploatering av Dikartorp etapp 1 ska ske i projektform med projektmål att 30-40 villatomter ska iordningställs för försäljning. Försäljningsstart ska ske 2022 med målet att samtliga tomter ska vara sålda 2023.

4. Kommunfullmäktige beslutade att det ekonomiska målet ska vara att exploateringen ska ge ett ekonomiskt nettotillskott till den kommunala ekonomin.

– Boendeområdet Dikartorp är en fortsättning på den positiva tillväxt som kommunen haft under en längre tid. Det är dags för nästa exploateringsfas efter att Lövenstrand nu nästan är fullbebyggt. Dikartorp, etapp 1, med ungefär 35 byggklara tomter beräknas vara klara till försäljning 2022, säger Kenneth Bengtsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Avtackning och ny ordförande

Under sammanträdet tackades Rita Gunnarsson (S) av som ordförande för kommunfullmäktige. Rita har varit ordförande i drygt 10 år. Jessica Hildén (S) utsågs till ny ordförande.