Kommunstyrelsen 10 januari 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 17 januari.

Medborgarlöfte

Polisen har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett nytt förslag till medborgarlöfte för Kils kommun. Kommunstyrelsen godkänner medborgarlöftet för 2023 till 2025. Klicka här för att läsa medborgarlöftet

Anders Johansson (S), kommunstyrelsen ordförande, Sigbrith Martinsson t.f. kommundirektör och Ulrika Sundström chef polisområde Karlstad samlade för att skriva under medborgarlöftet. 

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sigbrith Martinsson t.f. kommundirektör och Ulrika Sundström chef polisområde Karlstad samlade för att skriva under medborgarlöftet. 

Flytt av kommungräns

Tillväxtutskottet föreslår att kommunen går vidare i en process för att ändra kommungränsen mot Karlstad, söder om Kils kommun runtom Stenåsenmotet. På detta sätt skapas förutsättningar för ett nytt etableringsområde.

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun går vidare med frågan om att flytta kommungränsen vid södra infarten längs riksväg 61, så att det aktuella området flyttas från Karlstads kommun till Kils kommun.

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om utveckling av Bibliotekstorget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag då förhoppningen är att torghandel kommer öka.

Svar på medborgarförslag om utveckling av Gröna torget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då helhetsöversyn för Gröna torget kommer att genomföras kommande år.

Svar på medborgarförslag om installation av hiss västra Torggatan 1 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då installation av hiss i fastigheten Västra Torggatan 1 inte ses som en rimlig investering för hyresgästen.

Beslut om drönarverksamhet

För att kommunala verksamheter ska kunna flyga med drönare krävs sedan den 1 januari 2021 att kommuner registrerar sig som drönaroperatör hos Transportstyrelsen och får ett så kallat operatörs-ID. Enligt de nya reglerna måste det vid all flygning med drönare finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till nästa instans följande:

  1. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna och inge registrering av Kils kommun som drönaroperatör i operatörsregistret till Transportstyrelsen.
  2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att upprätta en organisation och riktlinjer avseende kommunens verksamhet med drönare.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

  1. Kommunfullmäktige beslutar att drönarverksamhet ska bedrivas inom Kils kommun
  2. Kils kommun ska skaffa sig ett operatörs-ID för flygning med drönare.

Exploateringskalkyl för Runnevåls industriområde

Kommunstyrelsen beslutar att kvadratmeterpriset ska vara 90 kronor kvadratmeter för verksamhetsmark på Runnevåls industriområde. Förvaltningen ges i uppdrag att informera intressenter av markköp att priset är 90 kr kvadratmetern inklusive VA-anslutning.

Utskott och bemanning av utskott

Kommunstyrelsen beslutade vilka utskott kommunstyrelsen ska ha under kommande mandatperiod 2023 till 2026 (ekonomi- och beredningsutskott, verksamhetsutskott, personalutskott och tillväxtutskott) och deras respektive uppdrag.Kommunstyrelsen utsåg även ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till respektive utskott.