Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 10 november

Hand håller i beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 10 november. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 13 november.

Verksamhetsplan 2021 och strategiska mål

Kils kommun styrs av visionen och de strategiska målen med perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling. De förtroendevalda ser varje år över och beslutar de långsiktigt strategiska målen och beslutar verksamhetsplan med mål, budget, investeringar med mera för nästkommande år.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 perspektiv, strategiska mål och strategier. Kommunstyrelsen tog igår ställning till verksamhetsplan för 2021 och föreslår kommunfullmäktige att besluta den. Här kommer ett axplock av det föreslagna innehållet.

Ekonomiskt perspektiv

Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv och det ekonomiska överskottet ska nå minst 2,5 procent av skattenettot under planperioden. Det årliga ekonomiska överskottet skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar.

– Med det menar vi att vi måste finansiera en del av våra investeringar med egna pengar, vi kan inte låna till allt. Under 2021 kommer vi att investera nästan 86 miljoner kronor i Kil. Vikstaskolan med sporthall är den största investeringen (cirka 79 miljoner kronor) under kommande år, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarperspektiv

Medborgarperspektivet säger att Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. Kils kommun stödjer utbud av både kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet.

Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen och andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat är två av medborgarperspektivets strategiska mål.

Under 2021 ska förvaltningen bland annat fortsätta satsa på skolan samt införa fler e-tjänster, öka tillgängligheten och utreda möjligheter till kundutvärderingar, säger Kenneth Bengtsson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Medarbetarperspektivet

Medarbetarperspektivet säger att Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Ett av perspektivets strategiska mål säger att medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun.

– Under 2021 kommer förvaltningen bland annat att införa on-boarding (ett utvecklat introduktionsprogram) för nyanställda, heltid som norm och utbildningspaket för chefer för att arbeta med förbättrings- och förändringsarbete, säger Anders Johansson.

Perspektivet Hållbar utveckling

Perspektivet hållbar utveckling säger att samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda 2030. Ett av de strategiska målen säger att Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar.

– För 2021 innebär det bland annat att Vikstaskolan byggs klart och att översiktsplan och fördjupad översiktsplan (ÖP och FÖP) ska tas fram, berättar Kenneth Bengtsson.

Övriga beslut

Kommunstyrelsen beslutade ett antal remissvar.
Remiss åtgärdsvalsstudie gods Värmland: Kils kommun står bakom Trafikverkets remissarbete.

– Ett godstransportråd kan ge större möjligheter för näringslivet när det gäller att påverka kommande placering, säger Kenneth Bengtsson.


Fördjupad utredning Värmlandsbanan: Kils kommun har lämnat ett remissvar.

– Om det blir prioriteringsdiskussioner så tycker vi att ett dubbelspår mellan Kil-Karlstad är prio ett, säger Anders Johansson.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ett antal taxor utifrån det strategiska målet högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter på konkurrenskraftig nivå. Kommunfullmäktige kommer bland annat att ta ställning till slamtaxan, taxor och avgifter för LSS, för äldre och personer med funktionsnedsättning.