Kommunstyrelsen 11 jan 2022

Arkivmaterial

Hand som höjer beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med 17 januari.

Seniorernas hus blir verklighet

Kilsbostäder AB har idag en central lagerlokal i Kil på cirka 260 kvm som efter ombyggnation uppfyller önskemålen från Kilsföreningar om seniorernas hus.

Kilsföreningarna PRO Kil, SPF Kilsbygden samt Kils reumatikerförening kommer att ansvara för att det bedrivs verksamhet till målgruppen seniorer.

Byggnationen kan påbörjas i januari och seniorernas hus beräknas vara inflyttningsklart den 1 september 2022.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskapa ett seniorernas hus och uppdrar till förvaltningen att teckna erforderliga avtal med hyresvärd och nyttjanderättshavare. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen år 2022, med totalt 67 000 kronor, sker ur strategisk reserv.

Medborgarförslag - tak över pergola på Gröna torget

Förvaltningen ser ett behov av att göra en utredning av gröna torget för att utveckla området vidare då det återkommande ges förslag från våra medborgare till förbättringar. Detta medborgarförslag kan vara en del av flera andra möjliga åtgärder som i framtiden kan utveckla gröna torget.

Kommunfullmäktige remitterade den 23 september 2021 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget genom att låta det ingå i en utredning av utvecklingsmöjligheter för gröna torget.