Kommunstyrelsen 11 okt 2022

Arkivmaterial

Person vid sammanträde lyfter klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från den 17 oktober.

Delårsrapport och ekonomisk prognos 2022

Kils kommuns delårsrapport är klar och helårsprognosen pekar på ett resultat på drygt 24,6 miljoner kronor. Det är 4,6 miljoner mer än det planerade resultatet.

Överskottet består till största del av ökade intäkter från skatter, och exploateringar till exempel försäljning av tomter på Lövenstrand och Viksta by.

Kils kommun uppfyller de finansiella målen och verksamhetsmålen och bedöms därför uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut.

– Trots ett bra resultat så har vi verksamheter, främst inom vård och omsorg, som kostar mer än vi budgeterat. Det i kombination med inflation, höjda räntor, energipriser och andra ökade kostnader gör att vi, både som privatpersoner och kommun, behöver arbeta smartare för att möta ekonomiska utmaningar från och med nu, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

– Glädjande är att de kommunala bolagens prognos pekar mot ett resultat på 20 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budgeterat, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Klicka här för att läsa delårsrapporten 2022-08-31.

Medfinansiering Leader närheten 2023-2028

Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering på 196 920 kronor per år under perioden 2023-2028 för att fortsätta arbetet med Leader Närheten.

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen lämnade följande beslutsförslag till kommunfullmäktige angående medborgarförslag.

Byggande av rondell i korsningen Väg 715 och Ravinvägen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget då en trafikutredning kommer att utföras för det aktuella området.

Cykelväg mellan Kil - Forshaga och Kil – Skåre

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget då dialog förs mellan berörda parter.

Skatepark, rondell och bullervall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla del av förslaget gällande rondell då en trafikutredning kommer att utföras för det aktuella området men avslår resterande delar i förslaget.

Farthinder, bredare trottoarer samt övergångsställe Nygatan vid Skogsgläntans förskola

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller del av förslaget gällande korsningen Nygatan/Sannerudsgatan då en utredning utförs när fartmätningarna är klara för att se om åtgärder behövs men avslår resterande delar i förslaget då farthinder prioriteras vid skolor och trafikfarliga övergångställen samt att trottoarer breddas i samband med VA ledningsutbyten.

Vinterbad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om vinterbad genom att montera en badstege på befintlig brygga vid Fryksta gamla järnvägsstation.

Badplatser tillgängliga för personer med funktionsvariationer

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget då Fryksta badplats i nuläget finns med i investeringsplanen för 2023.

Lekpark på Frykstahöjden

Förvaltningen kommer att starta en behovsutredning av kommunens lekparker och då kommer detta förslag att behandlas. Uppfattningen hos förvaltningen är att behovet av lekparker främst behövs i bostadsområden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslaget och låta det ingå i kommande behovsutredning.