Kommunstyrelsen 12 oktober 2021

Arkivmaterial

Hand håller i beslutsklubba.


Här är några beslut från kommunstyrelsen sammanträde den 12 oktober. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med 16 oktober.

Starkaste resultatökningen någonsin

Delårsrapporten från den 31 augusti visar ett positivt resultat på 50,5 miljoner kronor, vilket är 9,3 miljoner kronor bättre än förra året. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på drygt 36 miljoner kronor, det budgeterade resultatet är 19 miljoner kronor. Även de kommunala bolagen visar bra resultat.

Kils kommun uppnår god ekonomisk hushållning genom att de finansiella målen och verksamhetsmålen uppfylls.

- Det här är koncernen Kils kommuns starkaste resultatökningen någonsin, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande

- Tack vare resultatökning har vi kunnat göra investeringar utan att öka låneskulden och vi har ökat det egna kapitalet, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Moelven köper industrimark

Kommunstyrelsen beslutar sälja ca 11 160 kvadratmeter, del av kommunens fastigheter Sannerud 2:1 och Sannerud 2:175 enligt bilagd karta för en köpeskilling om 265 000 kronor. Köparen står för samtliga kostnader för avstyckningen och därtill hänförliga kostnader.

Marken ligger i direkt anslutning till Moelvens befintliga anläggning i Kil.