Kommunstyrelsen 2 maj 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 9 maj.

Föreningsbidrag

Förvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till regelverk för föreningsbidrag, med bilaga, samt ett förslag till taxor för hyra av idrottshallar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till regelverk för föreningsbidrag, enligt bilaga. Regelverket gäller från och med 1 januari 2024.
  2. Kommunfullmäktige godkänner utfasningsbidraget, som innebär
    75 % år 1, 50 % år 2 och 25 % år 3. Detta börjar gälla den 1 januari 2024.

Asfaltering

Förvaltningen ansöker om igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar. Investeringsmedel är avsatta i investeringsbudgeten för 2023.

Förvaltningen har gjort följande prioriteringar för investeringsmedlen 2023.

  • Gång- och cykelvägar: Skogsvägen till Ravinvägen och Östra Karlslund.
  • Gator: Del av Storgatan, Idrottsgatan, Gravendalsvägen, Rönnbärsstigen, Björnbärsstigen, Runnevålsvägen. Arbetet är planerat att pågå maj till och med september 2023.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar under 2023.

Markförvärv inför ny förskola

Kils kommun startade ett utredningsarbete av lokalbehov för bland annat förskolor under 2019. Utredningarna visar att Fagerås förskola bör byggas som en förskola med sex avdelningar.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att anslå medel för att investering under 2023 i ny förskola i Fagerås.

Kommunstyrelsen beslutar att köpa 30 000 kvm från fastigheten Kil Högvalta 1:1 för ett pris om 1 500 000 kr.

Svar på medborgarförslag

Actionsportcenter och ungdomsgård

Ett medborgarförslag har inkommit gällande actionsportcenter och ungdomsgård. Motionären föreslår att Kils kommun skapar ett center som kan inrymma ungdomsgård och actionrelaterad sport såsom skateboard, kickbike, klättring, inlines, e-sport med mera.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående uppdrag att utreda en långsiktig lösning gällande användningen av KilArena.

Minska genomfartstrafik på Frej Alsterlinds väg

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att minska genomfartstrafik på Frej Alsterlinds väg. Förslagsställaren föreslår att separera gång- och cykelvägen från biltrafik, farthinder eller bula placeras ut vid aktivitetsparken och vid den korsande gång- och cykelvägen vid förskolan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag då ytterligare trafik- och hastighetsmätning kommer göras innan beslut om åtgärd.

Bänk på Stenåsen

Förslagsställaren anger ett önskemål om att placera ut en sittbänk högst upp på berget vid gång-och cykelvägen som delar bostadsområdena Dalliden och Stenåsen. Förslagsställaren anser att det är en brant backe att ta sig upp för och det kan vara skönt att kunna sätta sig vid en sittbänk och vila innan ytterligare färd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget.

Vindskydd vid Klacksjön och Fryksta badplats

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en utveckling av Klacksjön- och Fryksta badplats. Förslagsställaren föreslår att det ska finnas vindskydd, bollplank, grillplatser och bänkar vid badplatserna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående utvecklingsarbete.

Renovering av tunneln utmed gångbanan ner mot Fryken

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att tunneln vid nedre Fryken städas, röjs upp och målas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i de delar som avses att städa och röja upp och anser medborgarförslaget besvarat i övriga delar med hänvisning till pågående utvecklingsarbete gällande området Nedre Fryken.