Kommunstyrelsen 4 april 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 11 april.

Kommunstyrelsens beslut

Årsredovisning 2022

Den kommunala koncernen, det vill säga kommunen och dess majoritetsägda bolag, gör även 2022 ett högt resultat i den löpande verksamheten. Årets resultat är cirka hälften så högt som föregående år. Anledningen är en extraordinär kostnad i kommunen med 25 miljoner kronor.

Koncernens soliditet har ökat 3 procent med föregående år. Nivån på investeringarna är låg och ligger i nivå med 2019. Tack vare samordnad skuldförvaltningen i en så kallad internbank har den externa låneskulden kunnat minskas med 73 miljoner kronor under året.

Den kommunala koncernens resultat för 2022 blev drygt 27 miljoner kronor varav kommunen står för cirka 12 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Ekonomisk uppföljning 2023

Den ekonomiska prognosen efter två månader visar att det finns risk för ett minusresultat om utvecklingen fortsätter.

Kommunstyrelsen beslut

  1. Kommunstyrelsen har tagit del av den ekonomiska uppföljningen och noterar de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av den.
  2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag för att nå en budget i balans år 2023.
  3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över och redovisa de verksamheter som har stora nettokostnadsavvikelser.