Kommunstyrelsen 7 juni 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 14 juni.

Medborgarbudget 2023

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att avsätta 2 500 000 kronor till en medborgarbudget, att fördelas mellan kommunens ytterområden i proportion till invånarantal. Av underlaget framgick att i de fall beloppen inte tas i anspråk under 2022 så skulle det finnas möjlighet att lyfta resterande belopp under 2023. Beslut om finansiering av detta behöver dock tas. Inga medel har ännu tagits i anspråk.

 1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor till en medborgarbudget, att fördelas mellan kommunens ytterområden i proportion till invånarantal.
 2. Kostnaden finansieras ur reserven till kommunstyrelsens förfogande i 2023 års driftbudget.
 3. Kommunstyrelsens presidium fattar beslut om ansökningarna.

 

Priset Vardagshjälte i Kil

Förvaltningen har på uppdrag av beredningsutskottet tagit fram ett förslag för regelverk för priset Vardagshjälte i Kil.

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta priset Vardagshjälte i Kil i syfte att motverka utanförskap, främlingsfientlighet och våld, och för att främja mänskliga rättigheter, civilkurage, personligt mod, integration, medmänsklighet, solidaritet, tryggare stad och Kils kommuns värdegrund. För prisets utdelande ska gälla följande:

 1. Priset kan delas ut till person som är folkbokförd i Kils kommun eller annars har särskilt stark anknytning till Kils kommun, och som endera genom en god gärning utöver det vanliga, visat prov på att personen vågat agera, visa civilkurage, personligt mod eller medmänsklighet, eller som långsiktigt i vardagen arbetat för att uppnå utmärkelsens syften.
 2. Gärningen bör i avgörande del utförts inom Kils kommun.
 3. I särskilda fall kan även person som saknar anknytning till Kils kommun ges priset, om det är särskilt påkallat med hänsyn till den gärningens art.
 4. I särskilda fall kan även person som är folkbokförd i Kils kommun ges priset även för gärning som ägt rum utanför Kils kommun, om det är särskilt påkallat med hänsyn till den gärningens art.

Till den som prisas som Vardagshjälte i Kil ska överlämnas prisgåva i form av ett konstföremål med anknytning till kommunen.

Man kan inte få utmärkelsen ”Vardagshjälte i Kil” och annat kommunalt pris eller utmärkelse för samma gärning.

Det är kommunstyrelsens presidium (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) som bestämmer till vem eller vilka personer priset Vardagshjälte i Kil delas ut. Presidiet beslutar också när, och i vilket sammanhang överlämnande av pris ska ske. Priset kan delas ut flera gånger per år, och till olika personer.

 

Planer och utställningar

Efter genomfört samråd och dialogmöte beslutar kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen för Fördjupad översiktsplan för Kils tätort och att den ska ställas ut för granskning.

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till myndighetsnämnden att påbörja planprocess för ny detaljplan Dikartorp. Förslaget inrymmer cirka 35 nya fastigheter för bostadsändamål och en passage av naturmark för att bevara rekreationsstråk som sammankopplar tätorten och Fryksta.

Det finns ett behov av utökning av förskoleplatser och en samlad verksamhet i Fagerås tätort. Förslaget är en ny förskola i Fagerås med sex avdelningar för ca 90 barn. Aktuell plats är privatägd och förvärvsprocess pågår. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till myndighetsnämnden att påbörja planprocess för ny detaljplan för delar av Kil Högvalta 1:1 samt beslutar att finansieringen om 255 000 kronor sker via den strategiska reserven.

 

Ansökan om medfinansiering Royal rally of Scandinavia

Kommunstyrelsen beslutade att använda 50 000 kronor till återställning av vägar i samband med rallyt.

 

Ekonomisk uppföljning per 30 april samt prognos för helåret 2023

Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per 30 april samt en prognos för hela året 2023. Periodens resultat uppgår till +1,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på -24,3 miljoner kronor. Orsaken till det negativa resultatet är att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 39 miljoner kronor högre än budgeterat. Skatter och bidrag beräknas bli 13,5 miljoner högre än beräknat, och finansnettot 0,4 miljoner mer än budget. Prognosen per april innebär en resultatförsämring jämfört med februariprognosen med 9,8 miljoner kronor.

För att kunna sänka verksamhetens nettokostnader till budgeterad nivå krävs omfattande och strukturella insatser som är svåra att kunna räkna hem under 2023. Ett förslag till åtgärdsplan har tagits fram för åren 2023-2026 som redovisas för kommunstyrelsens ekonomi- och beredningsutskott i maj månad.

Förslag till nästa instans

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige tillsammans med förslag till åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.

 

Finansiella mål och riktlinjer för arbetet med riktlinjer för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024-2026

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och strategier i den strategiska planen för 2023-2026. Förvaltningen föreslår finansiella mål och riktlinjer för planperioden 2024-2026 som syftar till att minimera försämringen av den ekonomiska ställningen. Förvaltningen föreslår därutöver att beslutet om skattesats för 2024 senareläggs till den lagstadgade tidpunkten i oktober månad.

Kommunstyrelsen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024:

 1. Högsta möjliga kostnadstäckning via avgifter ska eftersträvas.
 2. Investeringar som ger ökade intäkter eller minskade kostnader ska prioriteras.
 3. Investeringar som inte är nödvändiga att genomföra senareläggs.

 

Finansiella mål och riktlinjer för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024-2026

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande finansiella mål ska gälla för planperioden 2024-2026:

 1. Utrymmet för reinvesteringar 2024-2025 uppgår till i genomsnitt 50 miljoner kronor per år.
 2. Investering i nytt särskilt boende, exploatering av mark samt investeringar som är affärsmässigt motiverade får finansieras med lån.
 3. Det ekonomiska resultatet ska uppgå till ca 2,5 procent av skattenettot, dock lägst 20 miljoner kronor per år.
 4. Koncernens låneskuld får uppgå till högst 1 150 miljoner kronor.

Uppdrag till de kommunala bolagen med anledning av verksamhetsplan och budget 2024-2026

Kommunens verksamheter bedrivs i den kommunala förvaltningen men också i den majoritetsägda bolagskoncernen. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det fullmäktige som lämnar direktiv till samtliga bolag.

Förslag till nästa instans

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge följande direktiv till de kommunala bolagen.

 1. Samhällsnytta i Kil AB ska lämna en årlig utdelning om minst tre miljoner kronor per år när koncernens ekonomiska ställning så medger. Av utdelningen ska minst två miljoner kronor per år avse utdelning från Kilsbostäder AB avseende bostadssociala insatser.
 2. Kilsbostäder AB ska utreda och ta fram förslag till hur bolaget genom om- och tillbyggnad i befintligt bestånd kan skapa fler bostäder.
 3. Kils Energi AB ska utreda och ta fram förslag till hur bolaget kan medverka till att öka koncernens självförsörjningsgrad av energi.
 4. Kils Stadsnät AB ska utreda och ta fram förslag till incitament som kan öka anslutningsgraden till fibernätet hos kommunens hushåll.
 5. ECG Arena AB ska förverkliga intentionerna med kommunfullmäktiges beslut om friskvårdssatsningen och ta fram förslag på hur bolaget kan öka sina externa intäkter och därmed minska behovet av kommunal finansiering.
 6. Hur direktiven uppfyllts ska redovisas i affärsplan för år 2024 och framåt.
 7. Uppdrag ges till Samhällsnytta i Kil AB att ge Hantverkshuset i Kil AB i uppdrag att möjliggöra försäljning av fastigheter.

Förslag investeringsplan 2023-2028

Totalt uppgår behovet för 2024 till ca 170 miljoner kronor, varav 65 miljoner avser reinvesteringar, IT-system och inventarier. På grund av att investeringsbehoven sammantaget uppgår till högre belopp än vad som finns utrymme att finansiera med egna medel har prioriteringar gjorts i förslaget för 2024, där reinvesteringarna uppgår till 50 miljoner.

Den största investeringen under perioden är ett nytt särskilt boende. Utgiften är fortfarande preliminär både till utgiftens storlek och tidpunkt då projektering fortfarande pågår. Planen behöver därför revideras när kommunfullmäktige godkänt den slutliga kalkylen för boendet.

En annan stor investering är en ny förskola i Fagerås som ersättning för fyra befintliga avdelningar. Investeringen uppgår till ca 50 miljoner kronor. För att kunna fortsätta planeringen med att uppföra en ny förskola i Fagerås behöver investeringsbudgeten för 2023 utökas med 2,6 miljoner för planering och projektering.

Förslag till nästa instans

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa investeringsplan för åren 2023- 2028. Kommunstyrelsen föreslår dessutom att fullmäktige ger styrelsen rätt att omprioritera investeringsprojekt inom ramanslag.