Kommunstyrelsen 8 nov 2022

Arkivmaterial

Hand höjer beslutsklubba

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från och med den 15 november.

Förslag till översiktsplan för Arvika kommun

Arvika kommuns förslag till översiktsplan är ute på samråd.

I Kils kommuns förvaltnings tjänsteskrivelse framgår bland annat följande: Kils kommun delar Arvikas uppfattning om att en utvecklad värmlandsbana, som en del av stråket Oslo-Stockholm, är en viktig utvecklingsfråga för regionen. För en långsiktig tillväxt och konkurrenskraft är näringslivets sammansättning och arbetsmarknadens storlek viktiga utgångspunkter.

Kils kommun vill samtidigt lyfta den potential som finns i att nyttja befintlig transportinfrastruktur för att skapa tillgänghet till stråket. Här har Kils kommun en stor potential att bidra med tillgänglighet tack vare det infrastrukturtäta läget. Även om den snabba interregionala persontrafiken kommer att ha Karlstad och de i stråket utpekade nodstäderna som målpunkt kan Kil samtidigt vara en viktig knutpunkt och nod för den regionala persontrafiken.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun ställer sig bakom förslaget gällande översiktsplan för Arvika kommun 2045.

Avtalssamverkan för kvalitetssäkrad slamhantering

Inom det formaliserade samarbetet i Karlstadsregionen (som omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) är ett fokusområde Vatten och Avlopp (VA).

Slamhanteringen är en utmaning för kommunerna inom Karlstadsregionen. 
Förslaget är att anställa en gemensam resurs som arbetar med Revaq* för samtliga kommuner i Karlstadsregionen.

*Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Kommunstyrelsen beslutar att

  1. Avtalssamverkan för gemensam resurs inom slamhantering godkänns.
  2. Kostnaden för avtalssamverkan hanteras inom ramen för VA-budgeten.

Seniorernas hus - ändrade förutsättningar

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 att tillskapa ett Seniorernas hus och uppdrog till förvaltningen att teckna avtal med hyresvärden.

Kilsbostäder, som är hyresvärden, har meddelat att förutsättningarna för genomförandet har förändrats vilket innebär nya förutsättningar för hyreskostnaden. Dessutom anser bolaget att framtida användning av fastigheten bör tas i beaktande innan beslut fattas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad utredning som innehåller en lokalbehovsanalys samt förslag till alternativa lokaliseringar på kort och lång sikt. Förvaltningens fördjupade utredning ska redovisas på kommunstyrelsen senast mars 2023.