Kommunstyrelsen den 10 maj

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från den 17 maj.

Föreningar får bidrag

Ett antal föreningar med socialt förebyggande verksamhet beviljas bidrag för 2022.

Brottsofferjouren får 60 000 kronor, Bris 30 000 kronor, Alla kvinnors hus 80 000 kronor, Föräldraföreningen mot narkotika 8 000 kronor, Bufff  20 000 kronor och Ilco 3 600 kronor.

2,5 miljoner kronor i medborgarbudget

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 2,5 miljoner kronor till en medborgarbudget. Initiativet kommer från Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Pengarna ska fördelas till kommunens ytterområden, proportionerligt efter invånarantal.

Tanken är att byalag och föreningar tillsammans ska komma fram till hur de vill använda pengarna i sin bygd.

Ändrad programhandling för nytt särskilt boende

Tidigare har ett programförslag för ett nytt särskilt boende tagits fram i samverkan med Riksbyggen. Förvaltningen har nu själv tagit fram ett nytt programförslag utifrån en ny behovsanalys och lärdomar dragna av pandemin.

Byggkostnaden beräknas till 260 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar:

  • Att ett nytt särskilt boende ska uppföras utifrån upprättad programhandling och inom en utgiftsram av 260 miljoner kronor.
  • Att utgifter, kostnader och finansieringsbehov som investeringen ger upphov till ska tas upp i budget för 2023 och plan för 2024-2026.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Syftet med att planera för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Att skapa förutsättningar för behovsanpassade bostäder i rätt läge är viktigt för att vara en attraktiv kommun och en viktig beståndsdel i att erbjuda goda livsmiljöer.

Kommunstyrelsen beslutar: att föreslå att kommunfullmäktige antar framtaget förslag till bostadsförsörjningsplan för Kils kommun.

Ny serviceplan för Kils kommun

Kommunen har tagit fram ett förslag till serviceplan som ska ge en översiktlig bild av tillgången till service i kommunen. Den ska ses som ett komplement till översiktsplanen.

I serviceplanen pekar kommunen ut serviceorter där kommunen har en ambition att bevara eller stärka servicenivån. Serviceplanen kan vara ett stöd vid till exempel landsbygdsutvecklingsprojekt.

Högboda, Fagerås och Tolita pekas ut som viktiga serviceorter utöver Kils tätort. Då Kil har ett centrum med verksamheter och stort serviceutbud ser kommunen att det är av större vikt att fokusera på de mindre orter som förser landsbygden med service.

Kommunstyrelsen beslutar: att föreslå att kommunfullmäktige antar framtaget förslag till serviceplan, med ett tillägg om värdet av en etablerad bank i Kils tätort.