Kommunstyrelsen den 5 april 2022

Arkivmaterial

Hand höjer ordförandeklubba.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från och med den 12 april.

Det bästa resultatet i kommunkoncernens historia

Kommunens resultat för 2021 är 45 miljoner kronor plus och i koncernen når vi tillsammans ett resultat på 67 miljoner kronor. Det är det bästa resultatet i Kils historia.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att pågående investeringsprojekt tas upp i 2022 års investeringsbudget med totalt 5 miljoner 314 tusen kronor och hanteras som tilläggsanslag.

Planering av nytt särskilt boende

Kils kommun planerar för att ett nytt särskilt boende ska vara klart till och med årsskiftet 2025-2026. Idag beslutade kommunstyrelsen att fastställa projektplan gällande förprojektering. 

 • Länsstyrelsen behöver göra arkeologisk undersökning. Kommunstyrelsen beslutar därför att öka projektbudget för 2022 med 500 tusen kronor och att den ökade kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens strategiska reserv i 2022 års driftbudget.

Finansiering av detaljplanering gällande Runnevåls industriområde

Tillväxtutskottet har gett förvaltningen uppdrag att ta fram projekteringsunderlag och projekteringskalkyler för att verkställa beslutet om Runnevåls industriområde.

För att komma vidare i projektet så är förvaltningens uppfattning att 300 000 kronor bör avsättas till en detaljprojektering. Projekteringen kommer att påvisa vilka möjligheter det finns för utbyggnad av VA ledningar samt vinster i projektet gällande ekonomi och miljö. För att kunna göra en träffsäker kalkyl och tidsplan så anser förvaltningen att projekteringen är nödvändig.

 • Kommunstyrelsen beslutar att ta i anspråk 300 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringar i 2022 års budget för att finansiera detaljprojektering av Runnevåls industriområde.

Igångsättningstillstånd för asfaltering

Förvaltningen ansöker om igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar. Investeringsmedel är avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Behovet i Kils kommun är stort och den senaste besiktningen visar att 60 procent av vägnätet är undermåligt.

 • Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar under 2022.

Klicka här för att läsa vilka gång- och cykelvägar samt gator som vi asfalterar under 2022.

Samråd av fördjupad översiktsplan för Kils tätort

Syftet med att fördjupa översiktsplanen för Kils tätort är att den ska ge en långsiktigt hållbar linje i den fysiska planeringen och efterföljande lov och tillstånd.

Planen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och fungerar som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen och i kommunens dialog med andra kommuner och med statliga myndigheter.

 • Kommunstyrelsen beslutar att Fördjupad översiktsplan för Kils tätort kan gå ut på samråd enligt PBL 2010:900.

Svar på medborgarförslag

Flowbana för mountainbike

Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår en flowbana för mountainbike (MTB) på Frykstahöjden i Kil. Den aktuella platsen för anläggningen ligger i anslutning till slalombacken och gamla hoppbacken och det finns goda naturliga förutsättningar för att anlägga fina flowbanor.

 • Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Lekpark på Gröna torget

I november 2021 inkom ett medborgarförslag om anpassning av lekparken på Gröna Torget för yngre barn.

Förvaltningen ser ett behov av att göra en utredning av Gröna Torget för att utveckla området vidare då det återkommande ges förslag från våra medborgare till förbättringar. Detta medborgarförslag kan vara en del av flera andra möjliga åtgärder som i framtiden kan utveckla Gröna Torget.

 • Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska beaktas i kommande budgetarbete och därmed anses besvarat.

Se över trafiksäkerheten runt Sannerudsskolan förskolan Skogsgläntan och Sannerudsvallen

Ett medborgarförslag har inkommit som innebär att se över trafiksäkerheten i området runt Sannerudsskolan, förskolan Skogsgläntan och Sannerudsvallen så att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig fram.

Förvaltningen kommer inom kort att påbörja projektering och grävarbete på Gravendalsvägen och Skogsvägen för utbyte av VA-ledningar. I samband med arbetena skulle förvaltningen kunna projektera vilka åtgärder som krävs för att öka trafiksäkerheten.

 • Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag till förvaltningen att beakta medborgarförslag i VA-planen. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Klok användning av kommunens och medborgarnas mark

Ett medborgarförslag om klok användning av kommunens och medborgarnas mark har inkommit.

 • Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige.
  Vi delar förslagsställarens uppfattning att jordbruksmark är en viktig resurs. Därför ska annan användning än för jordbruksändamål hanteras restriktivt och alternativ mark utredas vid behov av exploatering. Det är precis så tillvägagångssättet skett vad gäller Runnevålsplanen. Mark- och miljööverdomstolen har värderat åtta olika möjliga tätortsnära områden för företagsverksamhet. Domstolens beslut är samstämmigt med kommunens bedömning. I jämförelse med andra alternativ är det föreslagna området det lämpligaste. Vi har ingen annan uppfattning än domstolen. Medborgarförslaget avslås därför.