Kommunstyrelsen den 7 september 2021

Arkivmaterial

Hand med beslutsklubba

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 september behandlades bland annat följande ärenden.

Bidrag till föreningar med socialt förebyggande verksamhet 2021

Kommunstyrelsen beviljar totalt 179 844 kronor i bidrag till föreningar med socialt förebyggande arbete enligt följande fördelning:

  • ILCO – 2000 kronor
  • BOJ – 60 000 kronor
  • AKH – 70 000 kronor
  • BRIS – 30 000 kronor
  • BUFFF – 17 844 kronor

Medborgarförslag om pumptrackbana i Fagerås

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att en medborgardialog kommer genomföras om översiktsplanearbetet i kommunen och att frågan kommer tas med i utvecklingsarbetet.

Medborgarförslag om pulkabacke i Fagerås

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att bifalla medborgarförslaget.

Medborgarförslag om laddning av elbilar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Kommunen arbetar med Agenda 2030 som ett perspektiv som bygger på att ekonomi, det sociala och det miljömässiga ska leda till en hållbar framtid. Det är viktigt att inse att ekonomi, socialt och miljö hänger ihop och behöver samverka.