Kommunstyrelsen den 9 februari 2021

Arkivmaterial

Hand svingar beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 15 februari.

Kommunstyrelsen beslut

Kommunen yttrar sig om förslag till naturreservat Storhöjden

Kils kommun har från fått förslag om bildande av Naturreservatet Storhöjden med tillhörande skötselplan på remiss från Länsstyrelsen.

Kils kommun har i sin naturvårdsplan tidigare anvisat Storhöjden för detta ändamål och kommunen är positiv till bildandet av naturreservat.

I sitt yttrande pekar kommunen bland annat på vikten av tillgänglighet för allmänheten, en lokal ”tillsynsperson” och fortsatt god dialog med markägare, Naturskyddsföreningen, LRF och Jägareförbundet för att skapa en så god samsyn som möjligt för att bilda naturreservatet Storhöjden. Kils kommun anser att det är av största vikt att verka för och upprätthålla den biologiska mångfalden.

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021

Kommunfullmäktige har beslutat strategisk plan med övergripande mål för mandatperioden och mål för 2021. Mer information på www.kil.se/mal
Verksamhetsutskottet följer återkommande upp hur det går och föreslår att kommunstyrelsen genom intern kontroll ska ha extra uppsikt över vissa delar i planen.

Kommunstyrelsen beslutar om intern kontrollplan för 2021 där man särskilt följer överskottsmålet, måluppfyllelsen i skolan, placeringar av barn och unga, samt kostnader och andel ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen beslutar att rapportering sker vid verksamhetsutskottets möte i mars, maj och oktober.

Detaljplan Fryksta

Kommunen har fått in ett önskemål om att uppföra en byggnad för museum och vinterförvaring av ångbåten Freja vid Fryksta gamla järnvägsstation. Förvaltningens slutsats är att det går att genomföra nybyggnation för ett museum och utställningshall inom området men det krävs en detaljplansändring (ca 1 år). Bygglov och övriga tillståndsansökningar kommer att vara aktuella efter att beslut om den nya detaljplanen träder kraft.

Kommunstyrelsen ger uppdrag till myndighetsnämnden att ta fram en ny detaljplan för Frykstaområdet.

Upphävande av delar av detaljplan för Stenåsen, norra delen

Trafikverket utreder för närvarande bland annat framtida utveckling av Värmlandsbanan, men också kopplingar till Norge-Vänerbanan, Fryksdalsbanan och Bergslagsbanan. Det finns i flera scenarion en möjlighet att öka kapaciteten på Värmlandsbanan genom att bygga ett dubbelspår mellan Karlstad och Kil. Nuvarande detaljplan tillåter byggnationer nära järnvägen och ett upphävande av detaljplanen skulle kunna underlätta framtida utveckling av Värmlandsbanan mellan Kil-Karlstad.

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till myndighetsnämnden att påbörja process för upphävande av delar av detaljplan för Stenåsen, Norra delen.

Igångsättningstillstånd av planerade investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat att vissa investeringar kräver igångsättningstillstånd. Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen följande igångsättningstillstånd

  • Belysning utemiljö (utbyte till LED-lampor)
  • Flytt av pumpstation Frykenbaden
  • Ny pumpstation Matcentrum (Fagerås)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslag om insynsskydd duschar

Det har inkommit ett medborgarförslag om insynsskydd till duscharna på Sannerudsskolan.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger uppdrag till förvaltningen att montera den lösning förvaltningen anser mest lämplig.

Namnbyte kommunalt bolag

Styrelsen i Kils Avfallshantering AB har beslutat ändra bolagets namn till Kils Återvinning AB. Bakgrunden är att deras vision är att det inte finns något avfall, och att namnet därför klingar gammalt och omodernt.
Ett namnbyte innebär ändring av bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen ska i sin tur beslutas av kommunfullmäktige i Kils kommun.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, till Kils Återvinning AB.