Kommunstyrelsens sammanträde 12 januari

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 18 januari.

Kommunstyrelsen beslutade vad som ska följas upp i verksamhetsplan 2021 och när det ska ske. På www.kil.se/mal kan du läsa vilka strategier och mål som ingår i verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade vilka investeringar som under 2021 behöver igångsättningsbeslut och vilka investeringar som omfattas av vissa beslutsnivåer. Investeringsplanen för 2021 omfattar drygt 126 miljoner kronor.

Svar på medborgarförslag om elljusbana söder om gamla OK-stugan. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget eftersom föreslagna åtgärder inte anses förenliga med de begränsningar som finns gällande förändringar på fastigheten Sannerud 2:1.