2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1

Viktig information

Från den 18 december gäller nya nationella förskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Så påverkar det våra verksamheter.

Läs mer
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde i korthet (8 sep)

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 8 september. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 11 september.

Bidrag för socialt förebyggande arbete

Kommunstyrelsen beviljar totalt 185 000 kronor i bidrag för socialt förebyggande arbete 2020 enligt följande fördelning:

 • Bris 36 000 kr
 • Brottsofferjouren 47 000 kr
 • Alla kvinnors hus 55 000 kr
 • Ilco 2000 kr
 • Reumatikerföreningen 0 kr.
 • Föreningen integration till 45 000 kr.

Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för ändamålet inom verksamhetsområdet Fritid och kultur.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) i Kils tätort

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 000 kronor i budgeten 2021 för fördjupad översiktsplan (FÖP) Kils tätort.

– En fördjupad översiktsplan är viktig för utveckling av Kils centrum, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarförslag fick avslag

Ett medborgarförslag om att Kils kommun ska prioritera klimatutmaningarna har inkommit. Förslag togs upp på kommunfullmäktige i december 2019 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Beredningsutskottet diskuterade ärendet i januari 2020 och gav uppdrag till förvaltningen att ta fram ett underlag som belyser vad som är ett kommunalt ansvar i de aktuella frågorna samt redovisar hur kommunen lever upp till detta.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över regelverket för medborgarförslag, i kommunikation med kommunfullmäktiges presidium.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, med motiveringen att Kils kommun idag arbetar med Agenda 2030.

Antagande av detaljplan Södra Hannäs

Fastighetsägaren till Södra Hannäs 1:46 vill utveckla fastigheten och möjliggöra för avstyckning av flertalet fastigheter för bostadsändamål. Området är beläget längs Nedre Frykens sydvästra strand, norr om Kils tätort.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Södra Hannäs 1:46 enligt PBL 2010:900.

Kils kommuns yttrande för betänkandet "Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget"

Kils kommun är utvald remissinstans för betänkandet "Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8). I Värmland är även kommunerna Torsby och Storfors samt Region Värmland utvalda remissinstanser.

Den politiska majoriteteten i Kils kommun har tagit fram ett förslag till yttrande som antogs av kommunstyrelsen.

– Vi har i arbetet med yttrandet samarbetat med flera parter och har stor samstämmighet i dessa frågor, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Några punkter ur Kils kommuns yttrande

 • Kils kommun saknar att huvudmannaskapsförändringar inte varit med i utredningen och tycker att staten bör vara ensam huvudman inom bland annat LSS-området.
 • Kils kommun ställer sig positiv till att inkomst-, kostnads- och LSS- utjämningen samt strukturbidragen bör ses över.
 • Kils kommun delar utredningens förslag avseende utökad samverkan, frivillig kommunsammanläggning, generella förändringar av kommunernas uppgifter. Kils kommun poängterar att det ska finnas statliga servicekontor, där polisen är närvarande. Arbetsförmedling, försäkringskassa och skatteverk ska lätt kunna kontaktas av medborgare, arbetsgivare och kommun var och en för sig eller tillsammans genom bemanning eller digitala lösningar.
 • Kils kommun är eniga med kommunutredningen då det kommer till att staten måste ta sitt fulla ansvar för att säkerställa kommunernas ekonomiska förutsättningar. Framförallt inom de områden som omnämns; digitalisering, arbetsmarknadspolitik, utbildning och transportinfrastruktur.
 • Kils kommun ställer sig positiv till en ny statsbidragsprincip som går mot mera av generella statsbidrag och att eventuella riktade statsbidrag ska övergå till generella efter två år.
 • Kils kommun instämmer i förslaget om försöksverksamhet och tycker att det är ett bra sätt att pröva nya sätt att arbeta och samverka. Försöksverksamheten bör också kunna inkludera nya samverkansformer mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter t.ex. större frihet till distansundervisning inom skolan och tydligare uppdrag inom arbetsmarknadsområdet. Kommunerna bedriver idag en ytterst avancerad hemsjukvård, men saknar rätt att anställa läkare. Den sjukvård vi bedriver kräver ofta läkarutlåtande, vilket gör att vi ändå måste kontakta regionen.
 • Kils kommun bedömer att det är mycket väsentligt att man centralt tar fram en gemensam struktur gällande digitalisering så man undviker att varje enhet tar fram sina egna lösningar som dels blir kostsamma och inte heller kompatibla med varandra.

Utöver ovanstående framför Kils kommun följande

 • Gränsen för direktupphandling i LOU bör ses över. Att ha lägre nivåer än vad EU föreskriver, skapar onödig administration för kommunerna.
 • Staten tar fram en långsiktig modell för prioritering och samfinansiering av nationell digital infrastruktur.
 • Staten undanröjer juridiska hinder för automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning.
 • Förenklingar av plan- och bygglagen, det kommunala planmonopolet ska tydliggöras.
 • Enklare regler för strandskydd som ger bostadsproduktion i attraktiva lägen.
 • För att stärka kommunerna så kanske en särskild valdag med bara kommunal- och regionval, till exempel två år efter riksdagsvalet, vore positiv, men med fortsatt fyraårig mandatperiod.
 • Likabehandlingsproblematiken; vi har planer på att bygga bostäder i samhället Kil förhållandevis nära järnvägen. Inte närmare järnvägen än andra kommuner byggt tidigare och bygger idag. Men på grund av att Kil inte är en större stad utan en ort med 8 000 innevånare så kommer vi att få nej från staten i vår planläggningsprocess. Ska det vara så?