0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Vanliga frågor och svar om ny Vikstaskola och förskola på Stenåsen

Arkivmaterial

I Kils tätort finns det behov av sex klasser per årskurs (förskoleklass till åk 6).

Klasser per årskurs idag:

 • Sannerudsskolan f-6: 2 klasser/årskurs
 • Vikstaskolan: 2 klasser/årskurs (i några årskurser 3 klasser)
 • Stenåsenskolan: 1 klass/årskurs
 • Dallidenskolan: 1 klass/årskurs

Antalet elever per klass varierar mellan 14-26 elever men de flesta klasser har runt 20 elever.

Vikstaskolan är i dag för liten för att rymma de elever som finns i området. Därför använder vi två tillfälliga paviljongbyggnader på skolans område. Skolbyggnaden är även väldigt sliten och inte anpassad för dagens behov, bland annat saknas anpassade lokaler för förskoleklass och fritidshem. Den idrottshall som finns på Vikstaskolan är i mycket dåligt skick och väldigt liten.

Även Stenåsenskolan är sliten. Undervisningslokalerna för åk 4-6 bedrivs i en paviljongbyggnad.

Efter påtalande av skyddsombud beställde vi mikrobiologiska luftprovtagning  i paviljongen under mars 2018. Luftproven visade normala värden för byggnaden men eftersom vi inte kunde få tag på reservdelar till den gamla anläggningen, om något skulle hända, valde vi att byta hela ventilationsanläggningen under hösten 2018. Det gör att vi kan använda byggnaden några år till, men det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera den. 

Förskoleklass och en fritidshemsavdelning är inrymda i en separat byggnad på området och förskoleverksamhet bedrivs i två fastigheter, båda i behov av renovering. 

De senaste åren har trycket på Vikstaskolan ökat. Det finns även planer på nya bostadsområden som alla ligger inom Vikstaskolans upptagningsområde.

Klasser per årskurs och skola i förslaget:

 • Vikstaskolan: 3 klasser/årskurs
 • Dallidenskolan: 1 klass/årskurs
 • Sannerudsskolan f-6: 2 klasser/årskurs

Förslaget tillgodoser det behov som redan finns men ger också beredskap för kommande nybyggnation inom Vikstaskolans upptagningsområde. Den nya Vikstaskolan byggs för att klara maximalt 525 elever men kommer när den är färdigbyggd att ha knappt 400 elever.

Den nya Vikstaskolan kommer att vara tillräckligt stor för att inrymma alla de funktioner en skola behöver i form av till exempel elevhälsa, specialundervisningslokaler för slöjd, bild, musik och en stor idrottshall som kan användas av två klasser samtidigt.

Skolan kommer att byggas så det finns möjlighet att inrymma en 7-9-del om detta behov skulle uppstå någon gång i framtiden. Skolan blir tillräckligt stor för att vi ska kunna anställa lärare på heltid med behörighet att undervisa i ett eller ett fåtal ämnen på en och samma skola. Det är viktigt eftersom prognoserna visar att det kommer att råda brist på behöriga lärare i framtiden, något som vi redan kan se.

Konsekvenser

Konsekvensen av det föreslagna beslutet blir att Stenåsenskolan byggs om till en sammanhållen förskola och att skolverksamheten successivt flyttas till andra skolor i tätorten. För att inte eleverna på Stenåsenområdet ska få en lång skolväg har vi ritat om skolområdesgränserna så att alla barn i detta område kan erbjudas plats på Dallidenskolan och att elever i de mest centrala delarna av Kil hänvisas till Sannerudsskolan. På så sätt erbjuds alla elever i Kil en skola i sitt närområde.

Succesiv övergång till annan skola

Det finns två sätt att avveckla Stenåsenskolan. Ett sätt är att driva verksamheten som vanligt fram tills dess att den nya skolan på Viksta står klar och då flytta över eleverna dit.

Eftersom förvaltningen har fått in synpunkter från föräldrar som uttrycker oro över avståndet till Vikstaskolan från Stenåsen har vi istället förordat en succesiv avveckling. Det innebär att vi inte tar in nya klasser på Stenåsenskolan från och med 2019. När den nya Vikstaskolan står klar 2022 finns det i det här alternativet endast tre klasser kvar (åk 4, 5 och 6 på Stenåsenskolan) som då flyttas över till den nya Vikstaskolan. Det gör att vi minimerar antalet barn som behöver byta skola.

Inkomna synpunkter

Vi har fått in synpunkter från föräldrar i Stenåsenområdet på att Stenåsenskolan läggs ned som skola 2022 trots att det bedrivs en väl fungerande verksamhet där.

Andra farhågor från föräldrar är att Dallidenskolan ska överbelastas (att många föräldrar kommer att vilja flytta sina barn till den skolan) något som förvaltningen noggrant kommer att bevaka. Vi kommer att prioritera elever inom Dallidenskolans upptagningsområde om trycket mot Dallidenskolan  ökar. Det betyder att vi kan komma att neka elever från andra upptagningsområden plats på skolan.

Enligt de senaste befolkningsprognoserna blir det en större elevkull i kommande förskoleklass på Dallidenskolan därefter sjunker elevantalet.

Det uttrycks även oro för att Stenåsenskolan under avvecklingsprocessen kommer att vara en mindre attraktiv skola att arbeta i med farhågor att personal flyttar därifrån. Förvaltningen kommer se till att de sista åren på Stenåsenskolan blir bra för både personal och elever.

Några undrar om det inte finns ett renoveringsbehov även på Dallidenskolan? Förvaltningens bedömning är att det inte föreligger något renoveringsbehov på skolan efter renoveringen 2016 som resulterade i ett nytt kök, renovering av matsal, en ny ventilationsanläggning och nya lokaler för fritidshem med mera.

En del föräldrar önskar att vi antingen renoverar och behåller Stenåsenskolan och dess förskolor. Andra önskar en nya skola mellan Stenåsenskolan och Dallidenskolan, något som föreslogs för ett antal år sedan men inte realiserades. Båda dessa förslag skulle bli dyrare än det förslag kommunstyrelsen förordar.

Eftersom Stenåsenskolan är mest berörd av förslaget kommer sektorchef familj och utbildning och skolans rektor att bjuda in till föräldramöten för att berätta om planerna och besvara frågor. På andra skolor och förskolor genomförs ordinarie föräldramöten med respektive skolas personal.

Vanliga frågor och svar

Vi hoppas att texten ovan besvarar de vanligaste frågorna. Förvaltningen håller även på att sammanställa fler vanliga frågor och svar. Vi kommer att lägga ut dem när vi är klara.

Blir det något möte där vi kan träffa politikerna eller förvaltningen?

Kommunstyrelsen bjuder in allmänheten till möte den 20 februari. Klicka här för att läsa mer.

Förvaltningen kommer att träffa vårdnadshavare till elever på Stenåsen under nästa vecka eftersom de är mest berörda av skolstrukturförändringen i och med att deras skola ska bli förskola från 2022.