Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Så förbättrar Kil studieresultaten långsiktigt

Tvåvuxna och en elev vid bord i skolkorridor

Kils kommun satsar för att förbättra studieresultaten. Arbetet är långsiktigt och kommunen kan se en liten förbättring av studieresultaten i årskurs 7, 8 och 9 jämfört med samma tid ifjol.

– Vi jobbar med många olika saker för att successivt förbättra studieresultaten. Det här har vi gjort och det här gör vi, säger Mats Brorsson, skolchef och pekar på följande.

Sannerudsskolan 7-9

 • Stabil och långsiktig lösning på ledningsfrågan på plats sedan februari 2019. Vi har startat ett långsiktigt förbättringsarbete som börjar ge resultat. Höstens kunskapsuppföljningar tyder på en förbättring av studieresultaten i åk 7, 8 och 9 jämfört med samma tid i fjol.

 • Samverkan bästa skola har startat, arbete under tre år med stöd av Skolverket

 • Tvålärarsystem i svenska/matematik/engelska är infört.

 • Vi har en särskild undervisningsgrupp, Galaxen, med alternativ pedagogik, nio platser.

 • Ny stödorganisation för effektivare stöd vilket betyder att vi arbetar mer integrerat med arbetslag och ämneslag. Det ger lärarna en tätare kontakt andra professioner för konsultation. Vi har dessutom delat upp elevhälsan i två elevhälsoteam för att de var och en ska bli mer specialiserade.

 • Nya rutiner för främjande av skolnärvaro/oroväckande skolfrånvaro.

 • Satsning på ämneskonferenser som ger mer tid för lärarna att få en samsyn och utveckla sin undervisning tillsammans i de olika ämnena. Vi planerar för kommunövergripande ämneskonferenser eftersom skolan får nya kurs- och ämnesplaner som skall implementeras under våren.

 • Förstelärare ska i samband med satsningen Samverkan bästa skola få en utökad roll och utgöra en viktig grupp i utvecklingsarbetet.

 • Vi har infört profilpass inom ett antal ämnen som eleverna kan välja som fördjupning.

 • Mobilförbud är infört och skapar större lugn och bättre fokusering på studier.

 • All pedagogisk personal genomför skolverkets modul i specialpedagogik för lärande som handlar om elevers delaktighet och inflytande.

Två vuxna och fyra elever vid bord

 Huvudmannanivå

 • Vi har tillsatt tre ämnesutvecklare på deltid i matematik/svenska/engelska. De arbetar i ett f-9 perspektiv med träffar på samtliga skolor. Syftet är att upprätta en ”röd tråd” i undervisningen så att utbildningen håller ihop genom hela grundskoletiden. Ämnesutvecklarna har påbörjat sitt uppdrag genom att resa runt till kommunens skolor och träffa lärarna för att upprätta en gemensam bild av hur situationen ser ut för att därefter analysera erfarenheterna och upprätta en plan för det fortsatta arbetet.

 • Utökad samverkan mellan pedagoger i olika stadier. Från och med augusti gäller nya kurs- och ämnesplaner i grund- och gymnasieskolan i samtliga ämnen. Lärare i olika stadier skall ges tillfällen att gemensamt ta sig an arbetet med att implementera detta i sin undervisning.

 • Analysarbete. Djupanalys med hjälp av Karlstads universitet. Vi undersöker en grupp elever med goda studieresultat och jämför med en grupp som inte lyckats lika bra. Varför lyckas vissa och andra inte? Vad ligger bakom? Vad kan vi göra åt det? Det ska vi ta reda på.

 • Systematiskt kvalitetsarbete. Alla skolor använder sig nu av ett och samma system för kvalitetsarbete. Huvudmannen sammanställer materialet, analyserar det och ger ut riktlinjer för kommande års arbete. Syftet är att kunna erbjuda en likvärdig utbildning i kommunen.

 • Nya rutiner för övergångar. I kommunen arbetar vi nu med ett gemensamt system för övergångar. Det gäller övergång mellan förskola och förskoleklass, mellan åk 3 och 4 samt mellan åk 6 och 7. Syftet är att ta tillvara det arbete och de erfarenheter som byggts upp så att nästa instans kan fortsätta och arbeta vidare på rätt nivå.

 • Fördjupad samverkan skola och individ- och familjeomsorg (IFO). Vi har inrättat en styrgrupp och en operativ arbetsgrupp. De flesta barn och unga som IFO arbetar med återfinns i kommunens förskolor och skolor. Därför är ett nära samarbete jätteviktigt. Arbetet syftar till att vi ska ta vara på de kompetenser som finns i hela organisationen, till exempel satsningar på gemensamma riktlinjer och rutiner och gemensam kompetensutveckling.

Gymnasiet

 • Vi har inrättat introduktionsprogram i Kil med tolv platser. Alla elever som påbörjade sina studier i augusti finns kvar i verksamheten. Målet är att samtliga skall kvalificera sig för fortsatta studier eller arbete.