Kommunstyrelsen den 9 november 2021, i korthet

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsen sammanträde den 9 november. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med 15 november.

Verksamhetsplan 2022 och plan 2023 till 2024

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna

 • verksamhetsplan för 2022 med mål och driftbudget, resultatbudget 2o22
 • samt plan 2023-2024, kassaflödesanalys 2022 samt plan 2023-2024,
 • balansräkning 2022 samt plan 2023-2024, enligt bilaga 1-3.

Några av de saker som kommunalråden lyfter fram i de närmsta årens planering:

 • Kils kommun fortsätter utveckla skolan för att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter åk 9.
 • Kommunkoncernen investerar cirka 550 miljoner kronor under 2022 till 2024, i bland annat nytt särskilt boende och flerfamiljshus på Storgatan.
 • Kommunen tar fram detaljplaner och översiktsplaner för att skapa attraktiva miljöer för tillväxt befolkningsmässigt.

Köp av fastighet för nytt särskilt boende

Under förutsättning att föreningsstämman i den kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem beslutar att försälja fastigheten Sannerud 2:166 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta följande:

 • Kommunfullmäktige godkänner föreningsstämmans beslut om att försälja fastigheten Sannerud 2:166.
 • Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Sannerud 2:166 för en köpeskilling om 37,6 miljoner kronor.
 • Kommunfullmäktige beslutar att förvärvet av Sannerud 2:166 finansieras genom övertagande av lån från kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem motsvarande ca 37,6 miljoner kronor.

Julgåva till anställda

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga tillsvidareanställda och månadsanställda vikarier per den 1 december 2021 får en julgåva i form av presentkort på 1 000 kronor.

 • Presentkortet förmedlas av Centrumföreningarna i Kil.
 • Presentkorten ska vara giltiga till och med den 30 juni 2022.
 • Finansiering sker via kommunstyrelsens strategiska reserv,
  totalt avsätts 1 060 000 kronor.
 • Kommunstyrelsen uppmuntrar de kommunala bolagen att fatta ett likadant beslut.

# # #

För mer information vänligen kontakta

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
o554-191 70, anders.johansson@kil.se

Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande
0554-195 32, kenneth.bengtsson@kil.se