Kommunstyrelsens sammanträde i korthet 11 maj 2021

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 14 maj.

Utredning av förutsättningar för ny förskola i Fagerås

Behovet av förskoleplatser i Fagerås ökar. Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2021 som ett led i skolstrukturutredningen att förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att uppföra en ny förskola i Fagerås, samt att en tillfällig modul för förskola i Fagerås ska vara klar till höstterminen 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att

  • En förstudie för att utreda förutsättningarna för en ny förskola i Fagerås genomförs och resultatet redovisas för kommunstyrelsen i september 2021.
  • En tillfällig förskola uppförs i anslutning till befintlig förskola.
  • Investeringsutgiften, 250 tusen kronor plus 1 125 000 kronor finansieras av kommunstyrelsens anslag för investeringar i 2021 års investeringsbudget.
  • Den ökade driftkostnaden 2021, 415 tusen kronor, finansieras av anslaget ”Strategisk reserv” i 2021 års driftbudget.

Förstudie byggnation av förskola vid Stenåsen

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2021 att förvaltningen ska utreda och redovisa alternativ för bästa lösning för om-, till eller nybyggnation av förskola vid Stenåsen. Resultatet av utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen i september 2021.

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att ta i anspråk 300 000 kronor av medel till kommunstyrelsens förfogande i 2021 års investeringsbudget för att genomföra en förstudie inför beslut om byggnation av förskola vid Stenåsen.

Asfaltering

Förvaltningen ansöker om igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar enligt följande prioritering för 2021 under perioden maj till oktober.

1. Gång- och cykelväg Sjöleden 520 000 kronor
2. Gång- och cykelväg Stenåsen/Dalliden 260 000 kronor
3. Harkevålsvägen 330 000 kronor
4. Långgatan 620 000 kronor
5. Gång- och cykelväg Tolita 190 000 kronor
6. Gamla allén 560 000 kronor
7. Rondellen Coop 330 000 kronor
8. Snickerigatan 740 000 kronor
Totalt: 3 550 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar.

Remiss gällande förslag till regionalt betydelsefulla vattenförekomster


Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Kils kommun ser positivt på att Länsstyrelsen Värmland arbetar med att ta fram en vattenförsörjningsplan. Det är ett bra och viktigt regionalt verktyg som kommunerna kan använda sig av i sitt arbete med dricksvatten- och vattenfrågor.

Kils kommun anser dock att vattenförekomsten Nedre Fryken (Vatten ID: WA76039471, Vattenförekomst: Sjö, Kommun: Kil) ska pekas ut som potentiellt viktig regional vattenförekomst.

Nedre Fryken har en stor uttagsmöjlighet vad gäller bevattning eller andra vattenkrävande verksamheter med en god tillgänglighet. Man har även i en tidigare utredning pekat ut Nedre Fryken som en potentiell reservvattentäkt till grundvattenförekomsten Fryksta och eventuellt Karlstad. Nedre Fryken och Mellan Fryken har i stort sett samma förutsättningar för bland annat uttag och bör därför klassas lika i en vattenförsörjningsplan. Dock finns det ett större bebyggelsetryck kring Nedre Fryken jämfört med Mellan Fryken.

# # #

För mer information vänligen kontakta

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
o554-191 70, anders.johansson@kil.se

Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande
0554-195 32, kenneth.bengtsson@kil.se