Starkt bokslut och några punkter från kommunstyrelsens sammanträde den 13 april

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 13 april. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 19 april.

Starkt ekonomiskt resultat 2020

Kommunen redovisar ett mycket starkt bokslut med ett resultat på cirka 18,8 miljoner kronor. Då har kommunen ändå avsatt cirka 14 miljoner kronor för eventuella ersättningsanspråk med anledning av översvämningen i augusti 2019. Till detta kommer ett resultat i kommunens bolagskoncern på cirka nio miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans

  • För investeringsprojekt som budgeterats och påbörjats 2020 men inte avslutats, överförs totalt 2 640 000 kronor till 2021 års investeringsbudget, fördelat på ”Lastbil” 2 500 000 kronor och ”Lekplats Lövenstrand” 140 000 kronor.
  • Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020.

Struktur förskola, skola och skolmåltider

Kommunstyrelsen har beställt och tagit del av en rapport kring framtidens struktur för lokaler inom skola och förskola i Kils kommun och har nu beslutat följande:

  • Landsbygdsskolorna i Boda, Fagerås och Tolita ska vara kvar. Hänsyn ska tas i översiktsplanearbetet så att förutsättningar för utveckling i dessa orter gynnas.
  • Förskolan Regnbågen ska vara kvar.
  • Förvaltningen ska utreda och lämna förslag på långsiktiga lösningar (i prioriteringsordning) för förskolorna i Fagerås, Stenåsen och Lövängen. Förslaget ska redovisas/delredovisas på kommunstyrelsen i september 2021.
  • Förvaltningen ordnar en tillfällig paviljong i Fagerås (från höstterminen 2021) för att ge plats åt förskolebarnen på orten så föräldrar slipper köra till Kil. Förvaltningen tar fram finansieringsförslag för paviljong i Fagerås och förskola i Stenåsen.
  • Förvaltningen ska utreda bästa lösningen för att göra om Stenåsenskolan till förskola. Förslaget ska redovisas/delredovisas på kommunstyrelsen i september 2021.
  • Förvaltningen ska följa elevströmmarna för samtliga kommunala skolor i Kils kommun. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens verksamhetsutskott i september varje år.

Fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Nedre Fryken har upprättats. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse och friluftsområden.

Planförslaget har varit föremål för utställning under tiden 2018-01-22 till och med 2018-03-23. På grund av att ett stort antal ändringar gjorts bedöms att det är lämpligast att ställa ut planförslaget ytterligare en gång innan antagande.

Kommunstyrelsen beslutar att fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken ska ställas ut enligt PBL 2010:900.