Klimatsmart och resurssnålt

Träflis

Det finns ingen tvekan att fjärrvärme producerad med biobränslen som huvudsaklig råvara är bra ur ett miljöperspektiv.

Vårt huvudsakliga bränsle består av CCA-flis. Det är återvunnet trädbränsle som består av exempelvis rivningsvirke så som tryckimpregnerade altaner, stolpar m.m. som flisas för enklare hantering.

Utöver flis kompletterar vi med rena värmländska pellets, tillverkade av rester från sågverk, en liten mängd deponigas – och som reserv vid toppar en liten del olja. Fjärrvärmen bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och med modern teknik tar vi bort de allra flesta luftföroreningarna som uppstår vid förbränning.

Renare luft och färre partiklar i luften

Vi genomför kontinuerlig miljömätning för att se till att alla strikta krav i vårt miljötillstånd efterlevs. Det är betydligt bättre med förbränning på ett ställe, med hög skorsten och modern rökgasrening, än många små villaskorstenar utan rening. Du får helt enkelt renare luft och färre partiklar i mark och vattendrag här hemma i Kil.

 

Aktuella miljövärden för 2023

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,11

Emission av växthusgaser

Förbränning: 8,55g CO2 ekv/kWh

Transport: 5,15g CO2 ekv/kWh

 

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi: 87,86%

(fördelat på returträ 1,79% samt återvunnet behandlat virke 86,07%)

Förnybar energi: 11,12%

(fördelat på pellets 7,67% samt el för produktion/distribution 3,45%)

Fossilt: 1,02%

(Eldningsolja)