Bodaskolan

Bodaskolan

Bodaskola är en landsbygdsskola med undervisning till och med årskurs 6.

  • Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
  • Skolan ska stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
  • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

På vår skola arbetar vi för en gemenskap mellan elever över klassgränser. Vi har åldersblandade klasser, fadderverksamhet, gemensamma raster med rastaktiviteter och ett fungerande trivselteam.

Vi är en liten skola med stora möjligheter att möta varje unik elev.

Klicka på länken för att komma till Bodaskolans sida på skolportalen.