Skolskjuts

Barn står vid skolbuss

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts från hemmet där eleven är skriven och till den skola som eleven har blivit anvisad enligt närhetsprincipen om kraven för skolskjuts uppfylls. Elever på gymnasiet har rätt till bidrag till elevresor.

Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken årskurs eleven går i.

Skolskjutsar skolavslutning 9 juni 2023

Information om skolskjuts för skolavslutningen den 9 juni har skickats ut av respektive skola. Om du har frågor vänligen kontakta din skola eller mejla skolskjuts@kil.se

Nedan finns länk till e-tjänst för att ansöka om skolskjuts för elever på grundskolan f-9. Handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.

Klicka här för att komma till ansökan om skolskjuts.

För att eleven ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Finns det gång- och cykelväg mäts avståndet där. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.

Förskoleklass-årskurs 3: 1 km

Årskurs 4-9: 2 km

Rätten till skolskjuts är undantagen inom tätbebyggt område
Se sidan 1 för åk F-6 eller sidan 2 för åk 7-9.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elever kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven får skolskjuts.

Om man väljer en annan skola än den anvisade skolan har man inte rätt till skolskjuts om det innebär en extra kostnad för kommunen.

Man kan få skolskjuts vid växelvis boende. Rätten gäller under följande förutsättningar.

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
  • Båda föräldrarna bor i Kils kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
  • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka skolbussen till Hällestabuss, 010-585 25 00, om elev inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom. Detta gäller för elever som inte bor efter färdvägen, utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev.

Störningar i skolskjutsen, som större förseningar eller inställda turer, kommuniceras via SMS till vårdnadshavare. Om du är vårdnadshavare och har bytt telefonnummer eller inte får några SMS vid skolskjutsstörningar - mejla till skolskjuts@kil.se