Ordningsregler

Sannerudsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för
framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande
värderingar. Vi vill att vår skola ska präglas av trivsel, arbetsglädje,
trygghet och studiero.

För att vi ska få trivsel, arbetsglädje, trygghet och studiero:

 • bemöter vi alltid varandra på ett trevligt och respektfullt sätt
 • visar elever respekt och hänsyn för lärare samt mot skolans övriga personal (läroplansändring f r om 1 juli 2019)
 • berättar jag för en vuxen om jag eller någon annan behandlas illa
 • kommer jag i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med mig
 • visar eleven genom egen ansträngning och delaktighet ansvar för sitt lärande och bidrar till en god arbetsmiljö (läroplansändring från och med 1 juli 2019)
 • jag slänger skräp i papperskorgen och hjälper till att hålla ordning och  reda på skolan
 • lämnar jag mobiltelefonen hemma eller lämnar den i mobillådan på varje  lektion. Telefonen lämnas tillbaka av läraren vid lektionens slut.
 • kränker eller diskriminerar vi inte någon och vi följer samt respekterar  planen mot diskriminering och kränkande behandling
 • snusar eller röker vi inte under skoldagen
 • förvarar jag mina skor i skoskåp och ytterkläder i mitt skåp
 • äter vi endast sådant som säljs och erbjuds i skolans cafeteria under skoltid

Konsekvensplan på Sannerudsskolan

 1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.
 2. Mentor informeras och tar vid behov kontakt med vårdnadshavare
 3. Upprepade händelser och fall tas upp i arbetslagen. Rektor blir då informerad.
 4. Om händelsen kvarstår och vid allvarligare fall kommer vårdnadshavare kallas till skolan för möte.
 5. Rektor informeras och har möte med inblandade parter. Åtgärder kan komma att vidtas i enlighet med Skollagen (2010:800) 5 kap. 6-16.