Sjuk- och frånvaroanmälan

På Dallidenskolan har vi som rutin att vi ringer och eftersöker elever som inte kommit till skolan kl. 08:15 (och som inte är sjukanmälda).
Elever har närvaroplikt och skolplikt.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara noggranna med att göra anmälan om sjukdom direkt på morgonen. Ring varje dag ditt barn är sjukt om du inte direkt kan säga att det rör sig om en längre sjukperiod.

Sjuk och frånvaroanmälan

Om en elev avviker under skoldagen, letar vi först på skolan en kortare stund. Om vi vet att eleven gått från skolområdet, söker vi omgående vårdnadshavare för att kunna samarbeta kring sökandet.

Beslut om ledighet

Lärare kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Längre sammanlagd ledighet än 10 dagar beslutas av rektor. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Här hittar du länk till ledighetsansökan.