Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering, 34/03;

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 13 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Kils kommun följande.

Inom de tättbebyggda områdena i Kils kommun gäller följande parkeringsvillkor

  1. På gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

  2. Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon inte parkeras annat än på särskilt markerad uppställningsplats.

  3. Vid parkering av fordon på parkeringsplats ska iakttas vad som angivits på platsen om uppställningssätt och tidsbegränsning.

  4. På gata eller väg får lastbil eller buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton inte parkeras utanför särskild anordnad parkeringsplats under längre tid än två timmar i följd.

Föreskrifterna är beslutade den 20 februari 2003.