Kommunstyrelsen 9 april 2024

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 16 april.

Kommunstyrelsens beslut

Nej till Kils MK bils arrangemangsbidrag för Rally-EM

Bauhaus Royal Rally of Scandinavia körs på grusvägar i Värmland den 13 till 15 juni. Det är en deltävling i rally EM där föreningen Kils motorklubb ansvarar för två tävlingssträckor i Kils kommun och ansöker om arrangemangsbidrag på 50 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå föreningen Kils MK Bils ansökan om bidrag på 50 000 kronor.

Ja, till igångsättningstillstånd för projekt i nuvarande investeringsbudget

Kommunstyrelsen beslutade om igångsättningstillstånd för följande projekt som ingår i investeringsbudgeten för 2024:

  • vattenreservoar Blankeberg
  • dagvattenseparering
  • bryggor Hagudden
  • samt reinvestering av utpekade kommunala fastigheter

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår följande medborgarförslag

Sätta upp lyktstolpar vid lekparken Dallidsvägen. Kommunstyrelsen föreslår avslag med hänvisning till att kommunstyrelsen har tagit beslut om att släcka 30 procent av gatubelysningen för att minska energiförbrukningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse följande medborgarförslag besvarat

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som besvarat eftersom Kils kommun inte har möjlighet att leva upp till Fritidsbankens nuvarande krav och att verksamheten därför är pausad. Men kommunen ser gärna att medborgarförslagställaren pratar med föreningslivet om hur de skulle kunna leverera utlåningsverksamhet till våra medborgare.

Årsredovisning 2023 minus 20,8 miljoner kronor

Resultatet för 2023 uppgick till minus 20,8 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2023 var 0,7 miljoner kronor, 0,1 procent av skattenettot, och årets resultat landar på minus 2,4 procent av skattenettot.

Kommunen har fyra övergripande perspektiv med strategiska mål. De fyra perspektiven är ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen att Kils kommun inte uppnår god ekonomisk hushållning gällande den finansiella delen och delvis uppfyller målen gällande verksamhetsdelen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2023.

Fortsatt nolltaxa i idrotts- och fritidsanläggningar i Kils kommun

Ekonomi- och beredningsutskottet fick den 19 februari en redovisning från förvaltningen om konsekvenser av införandet av taxor och avgifter i idrotts- och fritidsanläggningar och beslutade att ge förvaltningen ytterligare utredningsuppdrag. Ekonomi- och beredningsutskottet behandlade ärendet igen den 18 mars och har lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige förlänger nolltaxa i idrotts-och fritidsanläggningar i Kils kommun till och med 2025-06-30.