Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelse om bygglovsansökan

Bygglovsansökan för etablering av manskapsbodar Sannerud 2:1 och 2:166 (Grinnemogatan)

Publicerad 2023-05-17 - 2023-06-05

Protokollet från hjälpmedelsnämndens sammanträde den 12 maj är justerat.

Protokollet anslås 24 maj - 14 juni.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde den 11 maj är justerat.

Protokollet anslås 24 maj - 14 juni.

Protokollet från drifts- och servicenämndens sammanträde den 26 maj är justerat.

Protokollet anslås 26 maj - 16 juni.

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 25 maj är justerat.

Protokollet anslås 30 maj - 20 juni.

Protokollet från kommunfullmäkktiges sammanträde den 25 maj är justerat.

Protokollet anslås 2 juni - 23 juni.

Sammanträdestider för 2023

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Undantag gäller för ärenden
som avser myndighetsutövning, då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess samt ärenden där
kommunstyrelsen bara lägger förslag till kommunfullmäktige.

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen möjlighet att överklaga de kommunala beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt.

Gäller beslutet istället myndighetsutövning mot enskild, som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har då enbart den som berörs av beslutet.