Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll i pdf-format.

Ärenden från 2023 och framåt kan även sökas fram i vårt digitala diarium

Underrättelse om granskning enligt PBL kap 5 § 18 (pdf).

Förslag till detaljplan för Norra Kilslund, Kils kommun.
Här kan du ta del av handlingar

 

Underrättelse om antagande av detaljplan för del av Frykstaområdet, Freja.

Den 7 februari 2024 antog myndighetsnämnden detaljplan för del av Fryksta, Freja. Här kan du ta del av handlingar samt information om hur man överklagar.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet tillkännagetts på kommunens anslagstavla om inte beslutet överklagas eller överprövas.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars är justerat.

Protokollet anslås under perioden 27 mars till den 18 april.

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 28 mars är justerat.

Protokollet anslås under perioden 8 april till den 29 april.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 april är justerat. 

Protokollet anslås under perioden 12 april till 6 maj. 

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 10 april är justerat. 

Protokollet anslås under perioden 16 april till 7 maj. 

Protokollet från krisledningsnämndens sammanträde den 22 mars är justerat. 

Protokollet anslås under perioden 16 april till 7 maj. 

Sammanträdestider för 2024

Sammanträdestider2024.png

OBS! Fet stil innebär avvikande veckodag/tid.

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Undantag gäller för ärenden som avser myndighetsutövning, då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess samt ärenden där kommunstyrelsen bara lägger förslag till kommunfullmäktige.

 

Insläpp till kommunstyrelsens sammanträden sker mellan klockan 14.45 till 14.55 vid kommunhusets södra entré (Gröna torget).

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen möjlighet att överklaga de kommunala beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt.

Gäller beslutet istället myndighetsutövning mot enskild, som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har då enbart den som berörs av beslutet.